دانلود تحقیق در مورد کلاهبرداری و قرارداد

دانلود پایان نامه

[ در انجام کار احتیاط را سرلوحه کار خود قراردادن]
( بولبول خاسیم، خُو پیسی مَا گیربوما. بلبل میخواستتم گلوآبی نصیب من شد.
bulbul xāsim xupisay ma gir buma.
[ انتظار چیزی خاص داشتن، چیز دیگری را بدست آوردن]
خوپیس: نوعی پرنده است که گلوآبی، پرهای رنگارنگ و سرآن قهوهای میباشد.
( بو مُردَه گو تراز نَدارَه. گاو مرده تراز ندارد.
bu murdə go tərāz nedarə.
[عهد و پیمانی بسته شد باطل گردید.]
( به بشکسته گیله دیوار تکیه نوکون. به دیوار شکسته گلی تکیه نکن.
bə baškasə gilə divār takyə nukun.
[ این زبانزد نوعی هشدار در خود دارد، دقت در انتخاب –احتیاط شرط عقل است]
( به نام عیسا ، بهِ شکمِ موسا . به اسم عیسی، به شکم موسی.
bənāmə eisā be šekəmə musā.
[از موقعیت دیگری استفاده کردن – نوعی کلاهبرداری، بیشتر حالت تمسخر دارد. ]
( لی دو رازَه، خونه ، لی دَننِه.
کسی که با پوشال خانه دیگران را ترمیم میکند، خانهاش بدون پوشال است.
li dorāza xona li danne.
[ شخص وقتی که به کارش خودش میرسد ، وقت انجام آن را ندارد]
( پوشتَه سَرَ مورده، گب نوازَن . پشت سر مرده ، سخنی نگو.
puštə sər murdə gab navāzan.
[بدگویی درباره دیگران]
( تَا چوماق ورزا سره نوخوره، خو رَچَه نشه.
تا چماق نباشد گاونر، روی ردیف خود راه نمیرود.