دانلود تحقیق در مورد پیامبراکرم (ص) و گناهان کبیره

دانلود پایان نامه

«در سرزمین گیلان هم، باورها که هنوز رگ و ریشههای کهن را در خود دارند، در کنار اعتقادات دورههای بعدی تا امروز استمرار یافتهاند و در موارد بسیار این تلقین کهنه و نو بسی جاندار شده است. کهنههایی که خود را با نو همساز و هماهنگ کردهاند و تا امروز به حیاتشان ادامه دادهاند، جلوههای زیبایی از جریان اندیشه گردیدهاند، به تار و پود فرهنگ مردم جان بخشیده شیرینی و لطفی دلچسب دادهاند.
در جهان باورها رابطۀ انسان با محیط خود شکلی خاص پیدا میکند. سنگ، کوه، آب، گیاه، زمین، آسمان و هر آنچه در پهنه هستی است، جان میگیرد و با انسان به سخن در میآید. انسان و همۀ پدیدهها به هم خشم میگیرند، نفرین میکنند، شادی میبخشند و در واقع با هم زندگی میکنند.
(اصلاح عربانی، 1380: 425)
بنابراین باورها، نَمودی از نحوه اندیشگانی و جهان بینی قوم گیلک را در برههه خاصی از زمان نشان میدهد. اما آنچه که این زبانزد بیشتر بر آن تاکید دارد، کمک و یاری است یعنی انسانها تا زمانی که احساس نیاز و خواستن در وجودشان متبلور نشود به کسی سر تعظیم فرود نمیآورند، همین که جوهر نیاز در وجودشان هویدا گشت آن وقت است که احساس نیاز میکنند.
( تی مورغانه همساده شینه ، تی کت کتاز امی شینه .
تخم مرغ تو متعلق به همسایه است، آوازش به ما میرسد.
ti murqānə hamsādə šinə ti kat katāz ami šinə

– زبانزده بیانگر این موضوع است که شخص تلاش و کوشش را انجام میدهد، ولی به جای اینکه خودش از بهره آن استفاده نماید، فقط آثار آن تلاش خستگی و فرسودگی نصیبش میگردد.
– کار کردن خر و خوردن یابو
– خوش خوشونت با اونا، غم و غصهات پیش ماست.
– استفاده از صنایع بدیعی ذکر جزء اراده کل.
– از همسایه جز سروصدا چیزی نصیب ما نمیشود.
( کَلَ پِیچا گب اَمرَا، وارش، نایا. با حرف گربه نر، باران نمیبارد.
kalə pičā gabə amra vārəš naya.
– این زبانزد به انسانهایی که عاطفه و خوی انسانیت خودشان را از دست میدهند و به خوی حیوانیت بدل میشوند اشاره دارد.
– همچنین میتواند اشاره به یکی از آیات قرآن نیز داشته باشند. «کَلالانعام بَل هُم اَضّل »
– آدم گرسنه دین و ایمان ندارد.
– حدیث از پیامبراکرم (ص)« من لَا معاش له لا معادَ لَه »
– آن چه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج
( پوشتَه سَرَ مورده، گب نوازَن. پشت سر مرده ، سخنی نگو.
puštə sər murdə gab navāzan.
– این زبانزده نقش غیبت را در جامعه نشان میدهد. شخص در غیاب دیگری شروع به بدگویی میکند، در حالی که در حضور وی از گفتن همان سخنان امتناع میورزد. غیبت از جمله اخلاقیات زشت و ناپسند است که در تمامی جوامع مورد مذمت قرار گرفته است. به ویژه در اسلام تا آن حد که در قرآن و احادیث نبوی جزو گناهان کبیره محسوب میگردد.