دانلود تحقیق در مورد ویژگیهای شخصی و اخلاق اجتماعی

دانلود پایان نامه

2- مثل مورد و مضرب دارد، اما کنایه فاقد مورد و مضرب است.
3- «کنایهها جنبه اندرزی ندارند، اما امثال اغلب دارای پند و نصیحت هستند. «مو از ماست کشیدن»، «سروگوش آب دادن »، «کارد به استخوان رسیدن » و نظایر آن چون حامل مفهومی کنایی است و جنبه نصیحت ندارد،مثل نیست؛ اما عباراتی چون «عقل مردم به چشمشان است»و….چون حاوی نکته اخلاقی یا بیان زندگی است مثل است .( پارسا، 1384: 10 )


4- ساختار کنایه بر مجاز است، اما مثل بر تشبیه و استعاره است.

فصل چهارم : زبانزدها در منطقه لشت نشاء
4-1 زبانزدهای اخلاقی
4- 1-1 مقدمه
رویکرد این فصل به مسائل اخلاقیاست ودارای سه عنوان کلی میباشد، که ترتیبآن به شرح زیر است: حکمت، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی. حکمت شامل: زبانزدهای حکیمانه، وشبه حکیمانه است که معمولاً دستورات کلی برای زندگی میدهد، اما اخلاق جزئیتر است و شامل جنبههای فردی واجتماعیاست، اگرزبانزدها به ویژگیهای شخصیو فردی انسان پافشاری نمایند، اخلاق فردی را به نمایشمیگذارند، و اگر به بازتاب اخلاق درجامعه بنگرند اخلاق اجتماعیاست که هریک دارای عنوانهای فرعی دیگری است، برای نمونه برخی از جنبههای اخلاقی مربوط به عمل آدمهاست، مانند حسادت و برخی مربوط به زبان آنهاست مانند: غیبت گفتن. بر هر روی جنبههای اخلاقی دارای آن کلیت زبانزدهای حکیمانه نیست.
4-1-2 بررسی و ارزیابی زبانزدهای اخلاقی
دراین فصل ما با زبانزدهایی روبروهستیم که به نوعی با خلقیّات ورفتارآدم‏ها سروکار دارند. اخلاقیّات در هر جامعهای از عناصر اصلی تشکیل دهندۀ آن جامعه به شمار میآیند. برای شناخت افراد یک جامعه کافی است که ارزشهای بهنجار و نابهنجار آن مورد بررسی قرارگیرد.
ویژگیهای اخلاقی فرد اعم از پسندیده ، ناپسند که شخص به واسط انجام آن مورد نکوهش ، یا تشویق قرار میگیرد، شخص یا به واسطه آگاهی، و یا عدم آگاهی، بدان مرتکب میشود، و تعارضات آن در جامعه بروز و ظهور مییابد، به این ترتیب این احتمال وجود دارد که فرد به خاطر عدم شناخت از ویژگیهای مطلوب و یا داشتن ویژگیهای اخلاقی نامطلوب، موجب سلب آسایش و آرامش دیگران میگردد. بطور کلی مکانیزمی که بر زبانزدهای این بخش حاکم است تقابل اندیشههای ناتورالیستی در برابر اندیشههای رمانتیک است. مضامین زبانزدهای این فصل شامل فضولی، تک روی، نفاق، زور، شجاعت، وحدت، زیرقول زدن، صداقت، توقع بیجا، حسادت، هرج و مرج، احتیاط، آبرو، غیبت، تخصص، مزد، کار، عبرت، واقعیت، مرگ و…که گاهی مورد ستایش وتشویق قرارگرفتهاند، و در جایی نیز مورد سرزنش واقع شدهاند.
به‏طور تفصیلی زبانزدهای این بخش را میتوان به چندین بخش تقسیم کرد:
1- زبانزدهای اخلاقی با محتوا، بیمحتوا.
2- زبانزدهای اخلاقی که جنبه تعلیمی دارند و تعدادی نیز جنبه تعلیمی ندارند.
3- زبانزدهاییکه صرفاً انتقادی هستند.
4- زبانزدهاییکه جنبه اعتراض آمیز دارند.
5- زبانزدهاییکه حاوی پند و اندرز، گاه حکیمانه و گاه شبه حکیمانه میباشند.
6- زبانزدهاییکه صفات ذاتی انسانها را بیان میکنند.
7- زبانزدهاییکه صفات اکتسابی و غیراکتسابی را بیان میکنند.
8- زبانزدهاییکه گاهی مقاصد آمرانه و گاه ناهیانه دارند.
9- زبانزدهاییکه اخلاقی و محکمه پسند، و گاه رکیک و غیرقابل بیان در مجامع عمومی.
10- زبانزدهای فایدهدار، و بیفایده .
11- زبانزدهاییکه بیانگر خویشاوندی است، گاه سببی و گاه نسبی.