دانلود تحقیق در مورد وسیله ارتباطی و آموزش و تربیت

دانلود پایان نامه

karbelā o āquz dār.
– پیامی که این زبانزد به همراه دارد، این است که شخصی تمکّن مالی دارد، ولی هرگز به کسی کمک نمیکند.
– توقع انجام کار غیر منتظره از کسی داشتن.
– آغوزدار: درخت گردو که به سختی و سفتی و خبرچینی شهرت دارد.
– فلان کَسَه آغوز دارَه. فلان کس خبرچین است ، باید احتیاط لازم را در گفتار بکنی.
4-3-3-10 شخصّیت منفی(غریزی)
( دَخترَه ، أماَم رضا صوندوق مِن دُوکونی ، باز خو کارَه کُنَه .
اگر دختر، را داخل صندوق امام رضا بکنی ، کاری که میخواهد را انجام میدهد.
doxtərə imām rezā sundoqə me:n dokuni bāz xu kārə konə
– این زبانزد در عین این که یک عبارت ساده و موجز را بیان میکند، احتمالاً اشاره به یک قصه واره نیز دارد. از آنجائی که در جامعه سنتی بسته چند خانواده با هم در زیر یک سقف زندگی میکردند، زندگی آن جامعه مشکلات خاص خودش را نیز داشته است. در جامعه سنتی جایگاه زن بسیار سست و متزلزل بوده است با نگاه جنسیتی با او رفتار میکردند. با باریک بینی در فرهنگ عامه مخصوصاً زبانزدها میتوانیم داوریهای غیر منصفانهای که درباره زنان اعمال میکردند را بینیم. با توجه به این که آیین آسمانی اسلام و نگرش پیشوایان معصوم نقش اساسی که زنان به عنوان مادر، در یکپارچگی و پیشرفت سامانه خانواده و آموزش و تربیت فرزندان دارند را تبلیغ و ترویج میکنند، خود اهمیت این موضوع را آشکار میسازد. بعضی از زبانزدها نوعی تحقیر و بی توجهی به زنان را نشان میدهد، اما آنچه که در این زبانزد نهفته است مکر و حیله و عدم اعتماد نسبت به زنان را بیان میکند.
– چنانچه نفسامّاره برآدمی غلبه کند در هر شرایطی ولو این که در مکان مقدسی باشد کار ناشایست خود را انجام میدهد.

( مرد و زن دَعوا ، رَعد و بَرقا بهَاره مانَه. دعوای مرد و زن شبیه رعد و برق بهار است.
mardo zana davā rado bərqā bahara mānə.
بعضی از زبانزدها یک بُعدی و دارای پیام مستقیم هستند و فرستنده آنها را در یک خط معین و مشخص میکند و بیشتر حالت گزارشگونه دارد. آنچه که این زبانزد در خود نهفته دارد، عدم دخالت در زندگی خصوصی دیگران است، به دلیل این که دعوای زن و مرد، قوام و پایداری ندارد، چنانچه کسی بخواهد میانجیگری کند، به نتیجه مطلوبی نمیرسد زبانزدها حاصل اندوخته ها و تجربیات انسانهایی است که به عینه واقعیات را لمس کرده و طمع شیرینی و تلخی آن چشیدهاند. بنابراین بعضی از این زبانزدها لحن آمرانه و ناهیانه دارند، این زبانزد بیشتر جنبه نصیحت و هشدار را دارد.
– مرد و زن قاضی بِمَردَه.
( آدم بهَ گَبهَ ، حیوان به لافند . آدمی با سخن رام میشود، حیوان با ریسمان .
ādəm bə gabə hayvān bə lāfand.
در مبحث زبانزدها، درباره شخصیت آدمها میتوانیم به زوایای گوناگون شخصیت آدمی پرداخت. مثلاً آدمها تا چه اندازه بد ذات ، بد سرشت هستند و تا چه اندازه پایبند به اصول هستند. شخصیت تخریبگرا دارند یا ندارند؟ شخصیت تنبل، بی عار و …
آنچه که در این زبانزد اهمیت دارد وسیله ارتباطی که انسانها با هم دیگر دارند و آن سخن و گفتاراست، انسان حیوانی ناطق است پس این نطق و گفتار است که وقتی آدمی تکلّم میکند، مخاطب به زوایایی از شخصیت او پی میبرد، گاهی شخصیت آدمیطوری است که با نصایح و موعظ مسیر بیراهه خود را تغییر نمیدهد و گاهی هم با یک تلنگوری تغییر جهت میدهد، در مقابل حیوان سرکش را جز با مهار کردن نمی توان نگهداشت.
اکثر قریب به اتفاق زبانزدها به صورت جملههای خبری یا گزارشیاند، و خیلیکم به صورت انشایی یا آمرانه است، درهر صورت وقتی که بیان می شوند مقاصدشان یا به صورت آمرانه و یا ناهیانه است. به دیگرعبارت، زبان به کار گرفته شده گزارشی اما مقصود آمرانه است. چرا که به طور ناخودآگاه تمایل دارند که حقایق و واقعیتهای زشت و زیبا را بیان کنند، و در پایان تصمیم گیری را به آدمها واگذار نمایند.
در این زبانزد میبینیم که ساز و کار آمرانه آن مشّوق به آدم شدن را توصیه میکند. با بعضی از آدمها باید مانند حیوان برخورد کرد زیرا قابلیت آنها همین است.
4-3-4 زبانزدهای شخصیتی بارویکرد میانه