دانلود تحقیق در مورد نژاد و قومیت و آداب اجتماعی

دانلود پایان نامه

دهستان بالاگفشه دارای15 آبادی به شرح زیر است:


بالامحلهگفشه، پس بیجارگفشه، شیخانگفشه، میانگفشه، لالهگفشه، اسطلک، جوپشت، جوریاب، چافوچاه، چپک شفیع محله، چپک ناظمیمحله، چلیکدان، لیموچاه، علیبوزایه، کنارسراربابی، و مرکز این دهستان روستای بالاگفشه است .
« بر اساس آمار و سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 این بخش حدود 360483 نفر جمعیت دارد. » (سرشماری نفوس و مسکن 1385)
2-6 نژاد، قومیت ومذهب منطقه لشت نشاء
نژاد و قومیت ومذهب اینمنطقه از نژاد سفید وگیلک هستند. اما تیرههای دیگر قومیساکن در گیلان چون گالشها وتالشها نیز که به لشت نشاء مهاجرت کرده بودند، ساکنین آنجا درآمیختهاند، شکل چهره، اندام وخصوصیات اخلاقیساکنان روستاهای لشت نشاء با همدیگر متفاوت است. مردم لشتنشاء شیعه دوازده امامیهستند و به گویش گیلکی و لهجه لشت نشاییکه یکی از لهجههای گیلکی است صحبت میکنند در واقع این گویش پلی بین دو لهجه شرق و غرب گیلان و گویشی واسطهای است.
یکی از ویژگیهای دستوری گویش لشت نشائی، تقدم صفت بر موصوف است وتقریباً قواعدی مانند سایر گویشهای گیلکی غربی دارند مصوتهای لشت نشایی کمی کوتاهتر ازگویش رشتی است. اصل کم گویشی یا اقتصار بویژه درگویش لشت نشاء در قیاس با سایر گویش های غربی بیشتر به چشم میخورد.
مثلاً فعل میگویم «گفتاندرم» [guftāndəram] رشتی، در لشت نشاء گوترمgotəram تلفظ میگردد، یا برخی از حروف در افعال لهجه لشتنشاییحذف میشوند. مثلاً آوردن āvardon «آوَردن» رشتی، «اَردن» لشت نشایی.
فرهنگ و خصوصیات آداب اجتماعی این منطقه متشکل از اصطلاحات و تعبیرات امثال و حکم، افسانهها، ترانهها و چیستانها وغیره می باشد که به پارهای از فرهنگ آن منطقه بسنده میکنیم.
2-7 فرهنگ عامیانۀ منطقه لشت نشاء
2-7-1باورها
باور دارند:
– مار خانگی را نباید کشت. اگرکسی چنین کاری انجام دهد مورد انتقام جفت آن مار قرار می‏گیرد.
– زائو پساز زایمان باید بالای سرش چیز تیزی مانند چاقو،کارد، وغیره بگذارد تا از گزند اجنه و شیاطین درامان باشد.
– اگر کسی در شب آب داغ به حیاط بریزد، دچار مصیبت میشود.
– اگر کشکرت(زاغک kaškart) هنگام صبح در جلوی خانه کسی بنشیند و کِش کِش (kaš kaš) داد و فریاد بکند برای صاحب خانه مهمان میآید.
– اگر کسی شب هنگام تخم مرغ بفروشد، خیر و برکت از آن خانه خواهد رفت.
– که زائو و عروس تا چهل روز که در چله است نباید در عزا شرکت کند چون که برایش شگون ندارد.
– اگر شغال در شب به طور دسته جمعی زوزه بکشند، فردای آن روز هوا بارانی خواهد شد.
2-7-2 چیستان
– اون چیسه ، هر جا آدم بشه ، آدم امره آیه. آن چیست که هرجاآدم برود با او میآید، جواب(سایه)
– اون چیسه، پر نداره پرواز کُونه، پا نداره راه شه.
آن چیست که پر ندارد، پرواز میکند، پا ندارد راه میرود، جواب [دود]
– اون چیسه، همش ای پای سر ایسه. آن چیست که همیشه یک پا ایستاده، جواب [لنگه در]