دانلود تحقیق در مورد مشکلات اجتماعی و اجتماعی بودن

دانلود پایان نامه

(کلیات سعدی)
– تا پول داری رفیقتم عاشق بند کیفتم
( ایِتَه سُوزن تَه بَزن، ایته جوغالدوز دیگریه. یک سوزن به خودت بزن و یک نشتر به دیگران
itə suzan ta bəzan itə juqāldoz digareyə.
– این زبانزد به انسان میگوید هنگامی که میخواهی عملی را انجام بدهی خود را مانند دیگری فرض کن و هر آنچه که تو را خشنود میکند و میآزارد برای طرف مقابل نیز همان را بخواه. به دیگر سخن، رعایت انصاف و نوع دوستی را همیشه مدنظر داشته باش سپسکارت را انجام بده.
– آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند.
– بیان دو چیز بیجان و دم دستی برای انتقال مفاهیم به خواننده.
( نه بُسپوردهایم، نه دفنه کوده. نه دفن شده موقتیم نه دفن شده دایمی.
na bospurdəim na dəfna gudə.

– این زبانزده در جایی کاربرد دارد که قرار است کاری انجام گیرد. در حین عملیات، اتفاقی بوقوع میپیوندد، کلیه کارها در حالت تعلیق قرار میگیرد، و هیچ کدام از اعضای از سرگیری مجدد آن کاراطلاعی ندارند و نمیدانند سرشان بر بالین چه کسی است؟
– در بلاتکلیفی بر سر بردن.
– به دردسر افتادن.
( حَلا زبیل بنن گول بچین. حالا زنبیل بگذار گل بچین.
hālə zebil bənən gul bečin.
این زبانزد درجاییکاربرد دارد که برای شخصی قبلاً گرفتاری و مشکلی بوجود آمده باشد، هنوز از آن راهی پیدا نکرده، مجدداً برای وی مشکل دیگری به وجود آید.
– گل بود و به سبزه آراسته شد.
– خر بیار و باقلی بار کن.
– وقتی کسی اشتباهی کرده است و قدرت جبران ندارد این زبانزد را به کار میبرند.
4-1-6 نتیجهگیری
زبانزدهای اخلاقی نشان میدهد که اخلاقیّات یک جامعه پیرامون چه مسائلی میچرخد. در زبانزدهای اخلاقی برای نمونه درمییابیم که مردم چه بسا به غیبت دیگران میپردازند، وجامعه ازکسانی که آبروی مردم را میبرند رنج میبرد. درزبانزدها میبینیم که شغال ازمرگ هراسی ندارد اما از بگومگوی مردم دررنج است. بسیاری از زبانزدهایی که به اخلاق زبانی باز میگردند همین کلیت را بازگو میکنند.
بازتابهای دیگر زبانزدهای اخلاقی عبارتنداز: درست اندیشی، تکروی و زور در برابر وحدت، حسادت، غیبت، فروتنی، توقع بیجا، بدقولی، نیت خوب، راستی، تنگ نظری، فرصتطلبی، وفاداری، اجتماعی بودن، ودرستاندیشی و تکروی بیش از نیمی از زبانزدهای این فصل را به خود اختصاص داده است. حاصل سخن این که بیشترین مشکلات اجتماعی دوراندیش نبودن ودرستبین نبودن آنهاست.
4-2 زبانزدهای فرهنگی و اجتماعی