دانلود تحقیق در مورد محاسبه و بازی

دانلود پایان نامه

[ آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ]
[کسی که خلافی نکرده است از دادگاه هم نمیترسد]
( آغوز داری، آغوز بازی بوکون. اگر گردو داری ، گردو بازی بکن.
āquz dari , āqoz bāzi bokun.
[پا از گلیمت درازتر نکن ]
( ارباب بخشه ، اَمنیه نبخشه. ارباب میبخشد ، نگهبان نمیبخشد.
arbāb bəxšə , āmniyə nəbəxšə.
[شاه میبخشد و شیخعلی نمیبخشد]
( از تَنبَلی، خَرسَ دُوخَانَا آق دَایی. از تنبلی به خرس میگه آقا دایی.
az tanbali xarsə doxanə āqdāyi.
[مصداق آدم تنبل، مفت خور]
( اشتالو، بَا بَرَسَه ، تا بَکَفه . هلو باید پخته شود تا بیفتد.
āštālu ba barəsə ta bəkəfə.
[شخص باید تجربه داشته باشد]
( امروز بیدِه کَساَ فردا نشه دَین. امروز دیده را فردا نمیتوان دید.
emruzə bidə kasa fərdā nəša den.
[انسان فانی است]
( اَموتی چراغ سیتکا توُ نیم بدِینیم تو امی فانوس و نوتُونی بِدینی.
ما چراغ زنبوری شما را میتوانیم ببینیم ، تو فانوس ما را نمیتوانی ببینی؟
amu ti čərāq sitkā tunim bedinim tu āmi fānusu nutuni bedini.
[تنگ نظر بودن]
( اَمی دِیلَه اَنار شابار بزا . دل ما را انار شهوار زده.
ami delə anār šābār bəzə .
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله با موضوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مطالبه خسارت