دانلود تحقیق در مورد قصه عامیانه و قیمت بالا

دانلود پایان نامه

( خاک اّرشین ، خاکَ اُرشینَه، خُو سَر، فوکُونَه.


کسی که خاک را به هم میزند، خاک را بر سر خود میریزد.
xāk oršin xākə oršinə xu sər fukunə
– این زبانزد به نوعی متضمن پند حکیمانه است که انسان هر عملی را انجام دهد، چه بد و چه خوب باشد به خودش بر میگردد.
– انسان پاسخگوی اعمالی است که خود انجام داده است. – از مکافات عمل غافل نباش.
– فمن یعمل مثقال ذَرّه خیراً یَرَهَ ، فمن یَعمَل مثقال ذرّه شرَّ اً یَرَهَ .(زلزال/7و8)
( ای خر نباشد خَرَ دیگر ، پالُون کنم با رنگ دیگر.
این خر نشد خر دیگر ، پالان میکنم با رنگ دیگر.
i xar nebāšd xarə digar pālon konam bā rangə digar.
– این زبانزد در جایی کاربرد دارد، که کسی کاری شروع کرده باشد ولی از عهده آن بر نمیآید. بدین خاطر خودش را سرزنش کند، طرف مقابل برای این که دوستش را از آن گرفتاری برهاند، برای تسلی خاطر و آرام کردن وی این زبانزد را به او گوشزد میکند.
– دنیا به آخر نرسیده است، باز هم تلاش و همّت کن، تا به مقصودت برسی.
– خواستن ، توانستن است.
– این زبانزد ، به نوعی قصه واره فشرده تبیین میکند و اشاره به قصه عامیانه متداول بین مردم دارد. در قدیم برای این که خر را با قیمت بالا و بهتر بفروشند، قبل از فروش، اسباب و وسایل جانبی خر را که شامل، افسار، پالان، نعل بود تزئین میکردند تا در چشم خریدار بهتر جلوه کند. کما این که امروزه نیز این امر در جامعه ما کاربرد دارد مثل فروختن ماشین، خانه، ….
– یعنی توانایی مالی دارم و میتوانم هرچه شد بخرم.
( عاشق خودش تورَه، خیال کوُنه خو همسایه کوره.
عاشق خودش دیوانه است، فکر میکند که همسایهاش نیز کور است.
āšeq xodəš turə xiyāl kona xu hamsāyə kwrə.
– این زبانزد در جایی کاربرد دارد که شخصی دست به کاری میزند که آن کار در نظر عامه مردم ناپسند است، در حالی که مردم عمل ناشایست وی را میبینند، شخص به گمان این که کسی او را نمیبیند به کار خودش مشغول است.
– به مانند کبک سر را زیر برف بردن.
( زَن طلاقه رَدَه کُن، زن بَموردَه زَن بِدَه .
به کسی که زنش را طلاق داده جواب منفی بده، اما به کسی که زنش مرده است به او زن بده .
zan talāqə rada kun zan bamurdə zan bədə.
– این زبانزد به نقش خانواده اشاره میکند. یکی از مفترعات بحث آن طلاق است که، در جامعه ما به عنوان منفورترین کلمه است. وقتی که کانون گرم خانواده به دلیل اختلاف و عدم سازگاری زوجین از هم پاشیده میشود از نظر اخلاقی امری مذموم تلقی میگردد. لذا توصیه میکنند افرادی که زندگیشان منجر به طلاق گردیده است، با آنان وصلت نکنند، چون لایق یک زندگی خوب و آرام نیستند، ولی در مقابل فردی که زنش را به هر دلیل از دست داده است، چنان چه درخواست ازدواج داشته باشد، با او وصلت کنید.