دانلود تحقیق در مورد قرارداد و محبت

دانلود پایان نامه

( زن ، ئیتَا بَله گَه ، چهل سال خُو مَرد اَمرَه ایسَا ، نامرد چهل تَا قول دَهَه ، ئیتَه سَر نِئسَا
زن یک بله میگوید چهل سال با شوهرش زندگی میکند، نامرد چهل بار قول میدهد یک بار نیز عمل نمیکند.
zan itə bal ga čəhəl sāl xu mardə amrə isa , nāmard čəhəl ta qol dəhə ita sər nəsa.
[مصداق مرد و قولش]
( زَن طلاقه رَدَه کُون، زن بَموردَه زَن بِدَه .
به کسی که زنش را طلاق داده جواب منفی بده، اما به کسی زنش مرده است با او زن بده .
zan talāqə rada kun zan bamurdə zan bədə.
[به کسی که لیاقت دارد محبت کن]
( زومُستان، فانرَسِه، اَمی بَرارَی، یخ بَزَه.
زمستان هنوز از راه نرسیده است برادر ما سرما زده است.
zomostān fānrsə ami bərarey yəx bəzə.
[فرار از تعهد و قرارداد]
( سرپاخایه دیمیزی،اینّه، چکّه هونه فینوی. میخواهد سرپا ادرار بکند، قطرهای به لباسش نریزد.
sarpā xāyə dimizi innə čakkə hunə finvi.
[ هر کاری عواقب خاص خودش را دارد- هندوانه میخوری پای لرز آن نیز بشین]
( سَکَه، زُور شکار بَبَری، صَاحَب لگاه گاز گیرَه.
سگ را اگر با زور به شکار ببری، پا صاحبش را دندان میگیرد.
saka zur šəkar bəbəri sāhab ləgā gaz girə.
[با زور مشکلی حل نمیگردد- با ملایمت کارها درست میشود]
( سَلی که اَب نَداره ،گُوزگه هَم نُو خُونَه .
استخری که آب نداشته باشد، قورباغه در آن هم نمیتواند آواز بخواند.
sali kə ab nədārə gozga ham nuxonə.
[باید همه چیز جور باشد، اسباب آسایش مهیا باشد. لازم و ملزم هم بودن]