دانلود تحقیق در مورد فعالیت های اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

– این زبانزد نوعیتمسخر در خود نهفته دارد، چیزی که انجام آن غیرممکن است. و نوعی شانس و اقبال نیز میتوان ازاین زبانزد برداشتکرد. شخصبه دلیل شانس و اقبال زیادی که دارد هرچه را دست بزند، طلا میگردد.
4-5-6 زبانزدهای با رویکرد جبرناتورالیستی
( هرجا نازُوک تَرَه ، هُویه وُرسُفه. هرجا نازکتر است آنجا پاره میشود.
har jā nāzuk təra hoyə vorsofa.
آنچه که این زبانزد بیان میکند این است که هرکسی که ناتوانتر است انگار بخت و اقبال شوم در انتظاراوست و میخواهد او را از پای در آورد و تقدیر وی این چنینرقمخورده است که در دنیا هیچ وقت رنگ خوشبختی را نخواهد دید. میپنداری که دامی نامرئی برای وی پهن کرده اند، و منتظرند که این انسان بخت برگشته را به کام خود فرو برد، چراکه در ازل بخت وی خفته بود.
( دَارپا، بَه دَار، نَمانه . آخرین میوه بر روی شاخه درخت نمیماند .
dārpā bə dār nəmānə .

دارپا : دارپاینده، صفت فاعلی مرکب و مرخم. نگهبان درخت است. این زبانزد بیشتر درخانوادههایی که دخترشان زود شوهرمیکنند، کاربرد دارد. هم چنین هرچیزی که آدمی تصورکند فصل، زمان، تاریخ وغیره دارد و چنانچه زمانش سپری شود از بین میرود.
– نوعی بیان واقعیت است که همه باید آن را بپذیرند.
– نوعی رگههای تفکرجبرگراییدر این زبانزد مشهود است.
– نوعی تقدیررا نشان میدهد، یعنی به هرحال دختر شوهر میکند.
4-5-7 نتیجه گیری
در زبانزدها جبر وتقدیری که بیش از همه خودنمایی میکند جنبه سنتیآن استکه خود بازتاب اندیشههای مذهبی آنان است، اما در ناخودآگاه مردم گاهی دیده میشود که به این گونه ازتقدیر توجه ندارند و به یک اتفاق نیز نظر دارند.
شاید آنان نمیخواهند همه کارهای زشت به خداوند نسبت دهند، چراکه بیشتراین زبانزدها سرنوشت بد را بازتاب دادهاند. اما سرنوشت ناتورالیستی وطبیعی که در این زبانزدها خودنمایی میکند بسیاری ازآنها در زبانزدهای اخلاقی شخصیّتی نیز دیده میشود. و بسیاری از آنها میتوانند در اینجا نیز وارد شوند ، اما این زبانزدها در دو فصل شخصیت و اخلاق آمدهاند.
4-6 زبانزدهای اقتصادی
4-6-1 مقدمه
دراین فصل به ترتیب اهمیت و تعداد زبانزدها، عنوانها و زیر مجموعههایی چون کار و تلاش ، اقتصاد بومی و حساب و کتاب (برنامه ریزی) را پیشنهاد میکنیم. هرجا که سخن از اقتصاد و کارو تلاش به میان میآید، در برابر آن با ستمهای اجتماعی نیز روبرو میشویم. نمونههای این زبانزد، کارکردن از خر و خوردن از یابو در زبانزدهای لشت نشاء نیز دیده میشود.
این درون مایه حتی در زبانزدهایی که در زیرعنوان محصولات بومی آمدهاست نیز مشاهده میشود. کار و تلاش رکن اساسی جامعههای روستایی ایران از جمله لشتنشاست. با توجه به اینکه محصولات بومی این ناحیه به سختی به دست میآید، کشاورزی برنج و نوغان و غیره با رنج و آه مردم به بار مینشیند و مردم این ناحیه همواره در سختیها زندگی میکند. در این زندگی چیزی که علاوه بر کار و دانش به انسان کمک میکند برنامه ریزی و حساب و کتاب است.
4-6-2 بررسی و ارزیابی زبانزدهای اقتصادی
واژه « اقتصاد» مصدر باب افتعال است، از ریشه قَصَدَ به معنی میانهوری گرفته شده است. اقتصاد در تمام عرصههای بشری همیشه با کار قرین بوده است، چرا که معیشت و به دست آوردن غذا از اولین دغدغههای بشر بوده است و بدست آوردن و تهیه غذا بشر را وا میداشت که تلاش و کوشش نماید. بشر به مرور زمان بواسطه استعداد خارق العاده خود فهمید که نمیتواند به مانند سایر حیوانات به معیشت بپردازد، لذا خود تن به کار داد و با ساختن ابزارهای مختلف به مرور زمان فعالیت های اقتصادی خود را گسترشداد.
بشر نخستین، ابتدا از ابزارهای طبیعی مانند سنگ، کمک گرفت. اما به مرور زمان و با دستبرد در طبیعت و تغییر در سنگ و ساختن ابزاری چون نیزه بر قدرت خود افزود. او با این کار نه تنها به پویایی طبیعت کمک کرد؛ بلکه خود نیز در این راستا متحوّل و دروازههای بهتر زندگی کردن بر رویش گشوده گردید.
کار و فعالیتهای اقتصادی به دلیل قرارگرفتن آن در بافت اجتماعی از جمله موضوعات ومباحثی است که نمیتوان با نگرش یک جانبه از آن سخن گفت. اقتصاددانان و جامعه شناسان زیادی در این باب سخنها راندهاند، از جمله، کارل مارکس، جامعه شناس آلمانی که درمورد کار معتقد است که« کارکنشی است که بین انسان و و طبیعت برقرار میشود و انسان در جریان تغییر طبیعت ، خود نیز تغییر میکند» (توسلی، 1379: 12)