دانلود تحقیق در مورد فرد و جامعه و ظلم و ستم

دانلود پایان نامه

4-3-4-1 شخصّیت میانه(مثبت و منفی)


( صاف و ساده، للیک دار ! صاف و ساده مانند درخت لالیک .
safə o saddə lalik dār
در تقسیم بندی زبانزدها، آنها را میتوان به دو صورت مورد بررسی قرارداد:
الف : زبانزدهای موجز اما به ظاهر بیقصه.
ب : زبانزدهایی که یک قصه فشرده و یا یک قصه قدیمی و یا حادثه تاریخی را بیان میکنند.
لازم به توضیح است که قطعاً نمیتوان گفت که چه قصههایی مقدم بر زبانزدها هستند، و یا بلعکس، درنتیجه این زبانزد به نوعی بیقصه موجز است، که درعین سادگی در بر گیرنده نوعی طنز و پارادکس است، و پایان غیر منتظره نسبت به آغازش دارد.
4-3-4-2 شخصّیت میانه(زیرک و زرنگ )
( از خُوریس مورغانه فئگیره. از خروس تخم بدست میآورد.
az xoris morqānə fagira.
( هانی ایسه هانی یم گل مِن دَرَه. همین اندازه است، به همین اندازه نیز در گِل فرو رفته است.
hāni isa, hāni yam galmen dəra.
( کاپیشَ دَسا ، آب فُوکُونَه. به دست آبدزدک ، آب میریزد.
kapiša dəsa ab fukuna.
( مین خُوسه رَه، لحافگرایه نَامَه. آنکه وسط میخوابد کرایه از وی نمیگیرند.
me:n xusa rə lahaf kərāye namə.
( نَرَه ماهیخایه، اشپلان. ماهی نری میخواهد ،که خاویار هم داشته باشد.
narə māhi xayə ašbalan.
– آنچه که از زبانزدهای مذکور مستفاد میگردد شخصیت آدمهای زرنگ را نشان میدهد، آدمهایی که کوچکترین فرصت را به دست میآورند سعی میکنند بیشترین منفعت را ببرند. البته شخصیت این تیپ آدمها، زرنگی آنان است که بیشتر جنبه منفیدارد، و دیگران را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خودشان تلقی میکنند.
– دربحث شخصیتها میتوان آن را به دو شکل بررسی کرد:
الف- دستهای ازشخصیتها که مورد پسند فرد و جامعه قرار میگیرند.
ب- دستهای دیگراز شخصیتها که مورد سرزنش و نکوهش قرار میگیرند.
مردم جامعه ما وقتی به انتقاد از جامعه خود میپردازند، به طور معمول به ویژگی اخلاقی و رفتاری خاصی اشاره میکنند. که اکثراً انگشت اشاره آن به شهرنشینان و طبقات بالا دست است. آنانی که با چابکی و زرنگی وحیله و نیرنگ، ثروت و مقام برای خود فراهم میآورند، و هر روز براندوختههای خود میافزایند و از همین جا پایه ظلم و ستم را بنا میگذارند.