دانلود تحقیق در مورد ظاهر و باطن و فرهنگ

دانلود پایان نامه

( فِیّلیَ به جایَ دووازاری ویگیرَه. آب دهان را به جای سکّه دوقرآنی بر می دارد.
filli bejāy dovāzāri vigirə.
( نی یارا، اَدامس بوجُویی، بالگی یَا، اینَه وشتایی بیگیریَ.
جرأت نمیکند آدامس بجود، شاید گرسنهاش شود.
ni yārā adams buju-i, bālkiya inə vaštā-i bigiriyə.
– آنچه که از زبانزدهای مذکور برداشت میگردد، شخصیت آدمهای خسیس است. از آنجایی که هرگز بذل و بخشش نکردهاند، لذا روحیه توانگری خودشان را از دست داده اند. خسیس به آدمی گفته میشود که مال و ثروت دارد، ولی توانایی استفاده آن را ندارد. این نوع شخصیت در هر فرهنگی مورد ذّم قرار گرفته است.
( آفتوئه لگن هف دس ، شام و نهار هیچی. آفتاب لگن هفت دست، شام و ناهار هیچ چیز.
āftow.ə lagan haf das , šām-u nəhār hičči.
( تورف خوره، ماهی سفید گُورش زَنَه. ترب میخورد آروغ ماهی سفید میزند.
turf xorə māhi sifidə goraš zanə.
( تی عرسی روز، سوما پالون اَمرَا، اَو آرَمَ. روز عروسی تو با آبکش آب میآورم.
ti arsi rozə sumā pālonə āmra ow ārəma.
( آدَم گَدا بی بی ، بگیرهَ گَدا دَنکَفی. آدمی نادار باشد، ولی گرفتار آدم گدا صفت نگردد.
ādam gədā bibi bəgirə gədā dankəfi.
– این زبانزدها اشاره به آدمهاییدارد که دارای مُکنت، ثروت و مال هستند، ولیانفاق و بخششنمیکنند. روحیه لئامت و خساست تمام وجودشان را تسخیر کرده است، این گونه افراد در نظر عامه مردم به دلیل این که ذات تکدّیگری دارند همیشه منفور هستند.
– دوری جستن از آدمهای خسیس.
– دستی بگیر دارند، نه بده.
– توانایی بذل و بخشش را ندارند.
– ظاهر و باطن شان یکی نیست.
– ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش
– آدم هایی که خالی بند، مدعیکه کاری از دستشان به عمل نمیآید.
– ظاهری بس آراسته، و باطنی بس خراب.
( کربلا و آغوز دار ؟ در کربلا و درخت گردو؟