دانلود تحقیق در مورد طبقات اجتماعی و مسائل اخلاقی

دانلود پایان نامه

نتیجه میگیریم که گفتار و لقمه (غذا) در فرهنگ و تربیت و آموزههای دینی مان بسیار بدان توجه شده است که این زبانزد نیز بدان اشارت دارد.
( اینَهِ سَر بِیشی ، اینهَ قُول نَشَه. سرش را ببُرند ، گفتارش هست.
inə sər biši inə qol nəšə.
– آنچه که بیش از همه در این زبانزد جلب توجه می کند قول (گفتار) با فعل، (عمل) است وفای به عهد و پیمان یکی از مهمترین مسائل اخلاقی جامعه محسوب میگردد ،وقتی که شخص خود را مقید سازد، در صورت عدم وفا به قول، سرش را از دست بدهد نشان دهنده قداست و ارج و قربی است که برای عمل به گفتار در نظر گرفته اند.
( زومُستان، فانرَسِه، اَمی بَرارَی، یخ بَزَه. زمستان هنوز از راه نرسیده است برادر ما سرما زده است.
zomostān fānrəsə ami bərāry yəx bəzə.
– پیامی که این زبانزد تلویحاً بیان میکند، فرار از تعهد است، در هر جامعه اصول و قوانینی است که افراد آن جامعه باید ملزم به رعایت آن باشند، چنانچه به هر دلیل افرادی از این مسئولیت سرپیچیکنند، باعث تخریب آن جامعه میگردند. نتیجه میگیریم پایبندی به قراردادها و مقررات باعث قوام و تداوم تحرک آن جامعه میگردد و بالعکس، تک روی و عدم توجه به مقررات و قوانین موجب فساد جامعه میشود.
– این زبانزد برای تمامی افراد یک جامعه که به نوعی از مسئولیتها طفره میروند کاربرد دارد.
– هنوز هیچی نشده خودت را باختی.
– بعضی از زبانزد به دلیل استفاده از صنایع بدیعی موزن بودن، در خواننده احساس خوبی را به وجود میآورد.
( تی لافند فارس بچر! به اندازه ریسمان خودت چرا بکن.
ti lāfand farəs bečər.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه صلح و امنیت بین المللی و سازمان های بین المللی

– این زبانزد در وهله اول نوعی هشدار برای طرف مقابل است که، پا از حد و حدود خودش فراتر نگذارد و در چارچوب و قلمروی تعیین شده قدم گذارد.
– چنانچه با دیدی وسیع و عمیق به این زبانزد نگریسته شود نوعی بازتاب طبقات اجتماعی را بیان میکند. همان تقسیم بندیهای اجتماعی، فرادست و فرودست، ارباب و رعیت، حاکم و محکوم و غیره.
– این زبانزد میتواند نوعی اجرای دستور از طرف ارباب نیز باشد در جامعه سنتی قدیم، ارباب مالکالرقاب بود، و گفتار او باید بدون هیچگونه چون و چرایی انجام میشد.
چنانچه شخص یا اشخاصی لب به اعتراض میگشودند با همین زبانزد مواجه میشدند.
– برداشت دیگری که میتوان از این زبانزد داشت، در قید و بند بودن است. انسان را به مانند حیوانی فرض کرده که فقط در محدوده خاص میتواند بچرد!
– نوعی طنز نیز دارد، حد خود را بشناش.
( زَاکی خُومارَه ، پیش دَکفی، خُو سَراَ خُورَه. بچهایکه از مادرش جلو بیافتد، بلایی به سرش میآید.
zaki xu mārə pišdəkəfi xu səra xurə.
– بحث احترام به مادر است که، در همه جوامع و ادیان به ویژه در دین مبین اسلام جایگاه مادر والا است و در احادیث نیز داریم بهشت زیر پای مادران است.
چه میزان احترام به مادر سفارش شده است؟ و چه اندازه احترام به پدر سفارش شده است؟ حساسیت این زبانزد آن قدر بالاست چنان چه بچه از مادرش جلو بیافتد یک نوعی بیاحترامی محسوب میگردد. – بیاحترامی که منجر به مرگ بچه میگردد.