دانلود تحقیق در مورد شهرستان رشت و اردک سرسبز

دانلود پایان نامه

مساحت بخش لشت نشاء 162 کیلومترمربع است که در 25 کیلومتری شمال شرقی شهرستان رشت واقع شده است. که ارتفاع آن از دریا 2-0 متر است. از طرف شمال به دریای خزر و بندر زیباکنار، واز طرف جنوبشرقی به شهرهای کوچصفهان وآستانهاشرفیه، از غرب به خشکبیجار و خمام محدود میشود .
لشت نشاء در حقیقت جلگه وسیعی است که بوسیله راههای روستایی ماشینرو به کوچصفهان، خشکبیجار، آستانه اشرفیه متصلاست . اراضیلشت نشاء ازانواع خاکهای جلگهای شاملشنهای ساحلی، خاکهای رسوبی، خاکهای چمنی مرطوب ونیمه مردابی تشکیل شده است. اراضی جنگلی آن دردو قسمت باتلاقی وغیرباتلاقی پراکنده هستند. درمیان اراضی باتلاقی درختانیچون: توسکا، پلت، بید، بید مشک، زبان گنچشک، ازگیل، آلوچه و انار وغیره و درقسمت غیر باتلاقی درختان چون: گردو، پلت، انجیل وارابه بو، توت، بید، وغیره وجود دارد .
2- 2 آبوهوایمنطقه لشت نشاء
لشت نشاء دارای آب وهوای معتدل و مرطوب (رطوبت زیاد )جلگهای است. میزان گرمای سالانه آن 6/15درجه سانتیمترو سه درجه زیرصفراست. وباران سالانه آن 1200 تا 1300 میلی متر است. مقدار بارش در این منطقه درطول سواحل ازغرب به شرق کاهش مییابد. پرباران ترین ماههای سال پائیزو زمستان است .حداکثر بارندگی درپائیز وحداقل آن در تابستان است. بادهایی که دراین منطقه جریان دارند به زبان محلی عبارت است از:
گیلهوا، که درفصل بهار میوزد وموجب شگفتن گلها میشود.
بیرون وا، که درزمستان و پائیز میوزد وباعث بارندگی میگردد.
کنارگیله وا، خشکه وا) بادی که از شمال غربی میوزد.
خزری، بادی که از شمال غرب میوزد ودرتابستان و بهارسبب بارندگیمیگردد.
سرتوک، بادی است که ازشمال شرقی درفصل بهار و پائیز میوزد.
خزری، بادی که از شمال غربی میوزد وسرد وطوفانی است. درفصل زمستان موجب طوفان و بوران است و باعث بارندگی زیاد میگردد.
7-گرمش، (گرمه باد) بادی که ازجنوب میوزد وموجب بیماری وآتش سوزی میگردد.
عامل اصلی ریزش باران دراین منطقه بادهای خشک شمال شرقی است که، باعبور ازدریا رطوبت لازم را جذب کرده و دربرخورد با ارتفاعات رطوبت خود را به صورت باران ازدست میدهند.
2-3 منابع آبیمنطقه لشت نشاء
رودخانه سفیدرود که بزرگترین رودخانه گیلان به شمار میآید. که شاخه اصلی این رود به نام قزل اوزن ازکوه چهلچشمه در زاگرس کردستان سرچشمه میگیرد. رودخانههای این منطقه عبارتند از: نورود، کلاف رود، وزیر بکنده، حاجی بکنده، امیر بکنده، چپکچکه، پنجهعلی، اشمک، گفشهرود، توچاجو، سیاجوب.
2-4 پوششگیاهی وجانوری منطقه لشت نشاء
شامل اقطی، تمشک، نی، نیلوفر وحشی، سازوعروسک آبی، بارهنگ، علف هفتبند ،آلاله، گزنه، زنبق آبی، نعناع، سرخاک کولی وغیره، حیوانات این منطقه، شغال، گربه جنگلی، شنگ، سینه سرخ، چرخ ریسک، باکلان، سار، توکای سیاه، چیتگر، خوتکا، قمری، بلبل، پرستو، اردک سرسبز، اردک سر حنایی، مارمولکسبز و غیره. از نکات قابل توجه، معادن زیرزمینی دراراضی لشت نشاء منابعی چون نفت و گاز، را میتوانیم نام ببریم که درقسمت شمال روستای فخرآباد گاز طبیعی از زمین بیرون آمده وآزادانه مشتعل است. درهرروستا مسجدی وجود دارد که قبرستانها، درحاشیه آنها قرار دارند. همچنین دراغلب روستاها زیارتگاهی است که، به یکی از امامان منتسب است.
لشتنشاء از نخستین مناطقی است که درقرن دوم و سوم هجری مذهب شیعه زیدی را درگیلان پذیرفتهاند، پیش ازآن، دارای مذاهب پیش از اسلام ایران بودند. نشانههاییاز مذاهب ابتدایی چون توتم پرستی، تقدس درخت، اعتقاد به تناسخ، حلول روح وغیره دربین آنان دیده میشد.
2-5 بخشهای لشت نشاء
بخشلشت نشاء یکی از بخشهای تابعه شهرستان رشت است. دارای بخش مرکزی و سه دهستان، جیرهنده ، بالاگفشه ، علی آباد زیباکنار میباشد.
دهستان جیرهنده دارای 14 آبادی به شرح زیر است :
ملکده، توچاه آلمان، جیرهنده، خشکرود، دهسر، ده مردسرا، زهنده، سالستان، کردخیل، ولم، لسکو، لیچاه، نوحدان، نورود، و مرکزاین دهستان روستای جیرهنده است.
دهستان علی آباد(زیباکنار)دارای16 آبادی به شرح زیر است:
اژدهابلوچ، امیلدان، ایستگاه بررسی برنج، ایستگاه تحقیقاتی شهید مهندس سرقیب، تازه آباد، جیلدان، چالکشلات، چونچنان، خشک اسطلخ، دوباج، زیباکنار، شهمیرسرا، فخرآباد، ملکده، نوده، هتل زیباکنار، و مرکز این دهستان روستای زیباکنار است.