دانلود تحقیق در مورد ساخت اجتماعی و خدعه و نیرنگ

دانلود پایان نامه

( از تَنبَلی، خَرسَ دُوخَانَا آق دَایی. از تنبلی خرس را آقا دایی صدا میزند.


az tanbali xarsə doxanə āqdāyi.
( وختی گب زنه ،خیال کونی ، کورریف را شوره .
زمانی که حرف میزند فکر میکنی که مار خانگی درحال راه رفتن است .
vxti gəb zəna xəyāl koni korif rā šora .
( اَفتُو به اَفتو، چل قَدم راه شَه. آفتاب به آفتاب چهل قدم راه می رود.
aftow be aftow čel qədəm rāša.
– زبانزدهای مذکور بیانگر شخصیت آدمهای بیخاصیت که از خودشان چیزی ندارند و قادر به حل مشکل خود و دیگران نیستند، و بود و نبودشان فرقی به حال جامعه ندارد. آدمهای بیخیر و بیعاطفه، که حاضر نیستند کار و تلاشی را انجام دهند، همیشه منتظرند دیگران برای آنها کاری انجام دهند.
4-3-3-2 شخصّیت منفی(سمج، زرنگ)
( فلان کَسَه، اُوردِیکَا مَانَه. فلانی شبیه به اُردک است.
falān kasay urdika manə.
– بعضی از زیانزدهای منطقه گیلان نسبت به سایر نقاط دیگر ایران، از نظر تخریب شخصیت قابل قیاس نیست. به گونهای که بیشتر این شخصیتها مضحک و بی ارزش جلوه میکنند و حتی گاهی نیز این گونه شخصیتها را به حیوان و یا اشیاء به صورت هجوآمیز، مانند میکنند. این زبانزد، شخصیت آدمها پوست کلفت و بی تفاوت را نشان میدهند و زبانزدهای زیررا نیز شامل میگردد.
( دیچیک زُولیهَ مانه. زالوی چسبیده را میماند.
dičikə zuleyə manə.
– مانند کردن شخصیت آدمی به حیوان، و از آن اراده انسان پُررو، وسمج
– در این زبانزدها نوعی خشونت دیده میشود زیرا مردم عامی به راحتی حرف خود را میزنند و از لفّافه و پنهان کاری دور هستند.
( اَز اوشُونَه ، نُو، دوُ لَبهَ پا بَنَه از آنهاست که به هر دو طرف کناره قایق پا گذاشته است.
āz ušonə now du ləba pā banə.
– در خصوص معرفی شخصیتها و شناساندن آن به مخاطب زبانزدهای مختلفی وجود دارد که لازم است بعضی اوقات هر زبانزد را به مقتضای حال آن بررسی کرد، بعضی از زبانزدها منطقه گیلان از جمله منطقه لشت نشاء از این قاعده مستثنی نیست، به گونهای که زبانزدهای این منطقه با مانند کردن آدمها به موجودات زشت و بد ترکیب، اهریمنی از ضرب المثلهای دیگر اقوام قابل تشخیص است.
در بسیاری از زبانزدها این منطقه شخصیت آدمها را به چند گونه بیان میکنند، مثلاً شخصیت زیرک، حُقهباز، هُرهُری مذهبی، خبیث، باد به پرچم، عجول، حریص، قدرناشناس، پرحرف، کینه توز، لااُبالی، کلاه بردار، دم دمی مزاج، گاهی این زبانزدها به صورت ناخودآگاه در بعضی موارد به نوعی زیرکی و ترفندسازی مثبت شخص را بیان میکند که این زبانزد از جمله این موارد است. این زبانزد در خود نوعی مصلحتاندیشی را نیز به دنبال دارد.
هوش، زیرکی، خرد، همیشه مایه تحول و افتخار یک جامعه محسوب میگردد، و واقعیت جدید اجتماعی ایجاب مینماید که جامعه به سمت آن در حرکت باشد. در بحث جامعه شناختی، با طرح این گفتمان که آیا جامعه پذیرای خدعه و نیرنگ است؟ آیا زیرکی و ذکاوت نوعی نیرنگ تلقی میگردد؟ چنانچه بخواهیم پاسخ آن را از دیدگاه سنت بیان کنیم، میتوانیم بگوییم که سنّت قاطعانه با هر آنچه که ضد اخلاق باشد به ستیزه بر میخیزد، در این راستا ایدئولوژیهای جدید بدین باورند که نه تنها رعایت کامل اخلاقیات مانع تحرک و جنبش میگردد، بلکه جامعه را از وضعیت ایستایی کنونی که دارد، به طرف قهقرا سوق میدهد.
سادگی یک جامعه مایه زوال اندیشههایی است که به طور تصاعدی، جامعه را پویا میسازد. «رشد و نمو نیروهای مولد باعث انفجار یک ساخت اجتماعی و مناسبات تولید میشوند و درهم ریختگی و بشولیدگی وجدان اجتماعی و فردی و درهم شوریدگی و آشفتگی آثار تمدنی را موجب میگردند و انحطاط ایدئولوژیهای کهن و شکفتگی ایدئولوژیهای نو را باعث می‏شوند.»(گورویچ، 1351: 161)