دانلود تحقیق در مورد ساختار صنایع و فرد و جامعه

دانلود پایان نامه

بنابراین تأثیراتی که شخص از جامعه دریافت میکند نمیتوان نادیده گرفت. به دیگر سخن این که «فرد و شخصیت، ارتباطی دو جانبه دارند که در این ارتباط عواملی دیگر نیز وجود دارند، که از تأثیرشان بر شخصیت، نمیتوان غافل بود. این عوامل عبارتند از: شناخت انسان از رابطه خود با طبیعت، ارزشهای رایج در جامعه، فقر و … » (ثریا، 1384: 53)
در این فصل سعی شده است که شخصیت آدمها را از زاویه دید زبانزدهای منطقه لشت نشاء جست وجوی کنیم و نشان دهیم که تا چه اندازه با شناخت این زبانزدها می‏توانیم به شخصیت آدمها پی ببریم. در مبحث شخصیت‏ها ما با فراوانی کارکترهای مختلف که هرکدام زیر ساختهای مخصوص خودشان را دارند مواجه هستیم. آنچه که بیش از همه در این فصل خودنمایی میکند و از کثرت خاصی نیز برخوردار است، شخصیت آدمهای تخریبگر و خسیس، سست عنصر، چاپلوس و زرنگ، دورو و منافق صفت و فرصت طلب، دست پاچه و عجول، خالی بند، بیمصرف و بیخاصیت است، که کنکاش در هر کدام از شخصیتهای عنوان شده، خود بیان کننده عمق اطلاعات عامه مردم این منطقه است. به طورتفصیلی زبانزدهای این بخش را میتوان به چندین گروه تقسیم کرد:
1- زبانزدهای مثبت و منفی .
2- زبانزدهای موجز اما به ظاهر بی‏قصه، دارای قصّۀ فشرده و قصۀ قدیمی و تاریخی، دارای حادثۀ تاریخی .
3- زبانزدهای مورد پسند فرد و جامعه، مورد نکوهش فرد و جامعه .
4- زبانزدهای فرادستی، فرودستی .
5- زبانزدهایی با ساختار دستوری، آمرانه، ناهیانه، اسمی و فعلی.
6- زبانزدهایی با ساختار علم بدیعی، طرد و عکس ، طباق و تضاد .
7- زبانزدهایی معقول و غیرمعقول.
8- زبانزدهایی با ساختار صنایع بدیعی، موزون، غیرموزون، مسجع و منثور .
9- زبانزدهای تابع اصول و عقاید و خارج از اصول .
10- زبانزدهای با نزاکت و بدون نزاکت .
11- زبانزدهای مخرّب و غیر مخرّب .
12- زبانزدهای مذموم و غیر مذموم.
13- زبانزدهای قهرمانی و پخمه.
14- زبانزدهای تنبل و زرنگ.
15- زبانزدهای کثیرالرماد، خسیس
16- زبانزدهای غنی و فقیر.
17- زبانزدهای کارچاق کن، خالی بند (خودشیفته) .
18- زبانزدهای منصف، غیرمنصف.
19- زبانزدهای نمایشی و هیستریک.
4-3-3 زبانزدهای شخصّیتی با رویکرد منفی
4-3-3-1 شخصّیت منفی(بیتفاوت، بیخاصیت، وتنبل )