دانلود تحقیق در مورد زور و اجبار و وفاداری

دانلود پایان نامه

saka zur šəkar bəbəri sahab ləgā gaz girə.


– پیامی این زبانزد، عدم پذیرش زور و خشونت است. در طول تاریخ مالکان و اربابان به رعیت ستم میکردند و آنان را به اجبار به کارهایی که خودشان دوست داشتند وا میداشتند. تاریخ نشان میدهد که هرجا اجبار و زور حاکم شد، پس از مدتی بساط آن برچیده شد.
– سگ که حیوانی وفاداراست، چنانچه با اجبار آن را به کاری ببرند، وفاداریخودرا فراموشمیکند.
– با خوش رویی و ملایمت و وفاق، همدلی میتوان به خواستههای دست نیافتنی رسید.
– نتیجه میگیریم که زور و اجبار در پیشبرد اهداف کاربرد ندارد، در عوض با همدلی و ملایمت و وفاق ملی، میتوان به اهداف از پیش تعیین شده رسید.
( آدَمیَ که سیر، نُوخُورَه، اینهَ دَهَن ، بُو نَدِه . کسی که سیر نخورده، دهنش بوی سیر نمیدهد.
ādami kə sir nuxorə inə dəhan bu nədə.
– پیام اخلاقی این زبانزد ، درستی و راستی و صداقت است. از نظر روانشناختی چنانچه شخصی خاطی باشد همیشه اضطراب در وجودش شعله ور است و دائماً منتظر یک واقعه است. در حالی که آدمی که پایه و اساس زندگیاش بر درستی و کردار نیک باشد، همیشه حالت آرامش در وجودش ساری و جاری است و زندگی بدون دغدغهای در پیشرو دارد.
– آنکه حسابش پاک است از محاسبه چه باک است.
– تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
– از معلول پی به علت بردن .
– بعضی از زبانزدها با حواس پنجگانه (بویایی) برای تفهیم و القای مطلب ، بیان میشوند که خود جای تأمل دارد.
( اَموتی چراغ سیتکا توُنیم بدِینیم تو امی فانوس و نوتُونی بِدینی.
ما چراغ زنبوری شما را می توانیم ببینیم ، تو فانوس ما را نمیتوانی ببینی؟
amu ti čərāq sitkā tunim bedinim tu āmi fānusu nutuni bedini.
– پیامی که این زبانزد دارد، برای انسانهای تنگ نظر و خوداندیش است. انسانهاییکه بدلیل پیروی از هوای نفس، فقط خود را میبینند.
– این عمل در جامعه و نزد مردم بسیار مذموم است.
– الحسودُ لایسوُد. حسود هرگز بهسیادت و بزرگی نمیرسد. و به تعبیر عوام حسود هرگز به آسودگی نمی رسد
– از نظر روانشناختی افرادی که به درد تنگ نظری مبتلا هستند، نوعی بیماری تلقی میگردد که به راحتی مداوا نمیشود.
– ور حسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد غلو
– کو، زآدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد
– در این زبانزد از دو چیز و شئی که یکی روشنایی آن بیشتر و دیگری کمتر است و به صورت دم دستی و بومی است، جهت انتقال مفاهیم از آن استفاده شدهاست.
( تُو بُو شُو تی کَچا بَرَس. برو ابریشم خودت را تاب بده .