دانلود تحقیق در مورد زنان و دختران، قرآن کریم، حدود پوشش، سعادت و کمال

آید، به زنان سفارش شده است که بدن و سر و گریبان و فرج ها و زیور آلات خود را از نامحرمان بپوشانند. در قرآن به زنان سفارش شده است که قسمت های از بدن خود که باعث تحریک مردان می شود را بپوشانند. این پوشش باید به گونه ایی باشد که بدن و قسمت های تحریک کننده و زیور آلات ان پوشیده شود.برای مسلمانان پوششی که مطابق ان چه در قرآن و سنت اسلامی ذکر شده است، ملاک می باشد و مراجع و فقهای اسلامی نیز این حد و حدود پوشش را ملاک می دادند و تمامی احکام مربوط به پوشش و حجاب فقط در چهار چوب قرآن و سنت اسلامی دارای ارزش و وجوب است و هر دخل و تصرف دیگری در حد و حدود این پوشش، الزام و وجوب نمی آورد. یعنی رعایت حد و حدودی پوششی که بر اساس قرآن و سنت اسلامی است، بر مسلمان واجب است. مسلم است کمتر از این حدود، گناه می باشد و مستوجب مجازات الهی است و بیشتر از آن نیز (البته در حد معقول) نیکو و پسندیده است و فقط جنبه احتیاط دارد (کلانتری ۱۳۸۷، ۱۱).
اگر تفاوت هایی در نوع و میزان پوشش و حجاب در نظرات مراجع و فقها وجود دارد، ناشی از تفاوت در محدوده احتیاط است.
نکته دیگری که می توان در مورد حجاب و پوشش ذکر کرد متناسب بودن پوشش با شان و مقام و موقعیت و شرایط اجتماعی زنان است. همانطور که از آیه ۵۹ سوره احزاب بر می اید به زنان پیامبر به سبب شان و مقامشان، به طور مشخص به استفاده از جلباب تاکید می کند.
در مورد خطاب قرار دادن زنان پیامبر برداشت های موشکافانه ایی دیگری را هم می توان کرد، می توان نتیجه گرفت که پوشش و حجاب می تواند تحت تاثیر شرایط و موقعیت زنان و دختران، تشدید پیدا کند. مثلاً زنان و دختران جوان نیاز است که این پوشش و حجاب را به نحو کامل تر و سخت گیرانه تری نسبت به زنان پیر و سالخورده انجام دهند و یا زنان و دختران سر شناس و مورد توجه و نگاه مردم، نیاز است به نحوه کامل تری این پوشش و حجاب را رعایت کنند.به هر حال پوشش و حجابی که اسلام مطرح می کند، پوشش و حجابی است که زنان و دختران را از نگاه نامحرمان بپوشاند و موجبات تحریک مردان و رواج فساد در جامعه اسلامی را از بین ببرد .پوشش و حجابی که اسلام مطرح می کند به سبب حفظ ارزش و کرامت زن است، برای حفظ و تحکیم روابط زن و مرد است، برای مصون ماندن زنان و مردان و دختران و پسران از گناه است، برای برقراری روابط درست بین زن و مرد است، برای جلوگیری از بازیچه شدن زنان و دختران است، برای جلوگیری از فساد مردان است، برای حفظ ارزش های انسانی و اسلامی است، برای حفظ نظام طبیعی حاکم بر جهان است و از همه مهمتر سعادت و کمال دنیوی و اخروی زنان مردان است.
۳-۷- نگاهی بر شبهات
(رعایت حدود پوشش یک واجب دینی است)
یکی از شبهات قوی در این باره این است که شریعت اسلامی برحجاب اصرار ی ندارد و ادله دینی نمی توان برآن اقامه کرد.
در این زمینه نوشته محمد سعید العشماوی ازانسجام بهتری برخوردار است. از این رو به نقل نظریه وی پرداخته و آن را بررسی می کنیم. گفتنی است رای او را عالمان دانشگاه الازهر مصر نیز نقد کرده اند.
ایشان معتقد است، یعنی حکم همیشگی این است که وقار زن حفظ شود و آرایش و خودنمایی برای مردان بیگانه صورت نگیرد. به جز آن، آن چه در شریعت وارد شده قابل پذیرش باشد براحکام موقت دلالت دارد.
(مهریزی ۱۳۸۶، ۱۲۰).
مساله حجاب با وضه کنونی از اختلاط های نابجای اندیشه دینی با میراث مردمی است، زیرا پوشش و لباس از امور عرفی است و جز عبادات و واجبات دینی نمی باشد.
براین اساس روی سه آیه از آیات قرآن کریم و دو حدیث از معصومین(ع) را که مورد استناد قائلان به حجاب است بیان کرده و مورد نقادی قرار داده است.
وی گفته است دو حدیث به علت خبر واحد بودن، قابلیت استناد ندارند.اما این سه آیه از قرآن کریم را نیز چنین پاسخ گفته است:
آیه حجاب
در آیه ۵۳ سوره احزاب قرآن کریم آمده است که:
ای کسانی که ایمان آورده اید…هنگامی که از زنان پیامبر (ص)از موردی سوال می کنید مستقیما رو به رونشوید و از پشت حجابی این کار را انجام دهید.
در این آیه خداوند به مومنان فرمان می دهد که به همسران پیامبر از ورای حجاب سخن گویند. وی معتقد است این حکم به زنان پیامبر مختص است و سایر زنان مسلمان مشمول این دستور نمی شود.
آیه خمار
در آیه ۳۱ سوره نور می فرماید:
قل للمومنات… والیضربن بخمرهن علی جیوبهن
به زنان مومن بگو… که باید سینه وبرو دوش خود را با مقنعه بپوشند.