دانلود تحقیق در مورد رویکرد انتقادی و فرصتهای شغلی

دانلود پایان نامه

– عقل بعضی از مردم در چشم شان است.


– «پول بداری فلک تی فرمان بَرَه تی اعتبار کدخدا جی بیشتَرَه .»
( عروسی بُو کودَه پس ، انگوشتر ، بَنشانِه . پس از ازدواج به فکر نامزد کردن افتاده.
arosi bukodā pəs āngoštər benšane
– یکیاز فرهنگ عامیانه منطقه لشتنشاء انگشتردستمال نائناست.anguštar dasmāl nāan (انگشتری ودستمال خریدن) به این صورت است که دختر و پسر جوانی که قصد ازدواج دارند، چنانچه شرایط برای عروسی مهیا نباشد، خانواده داماد یک حلقه روسری برای دختر میخرند و بدین ترتیب آن دختر را برای ازدواج نشان میکردند. این زبانزد بیانگر این نکته است کاری که اول می باید انجام میگرفت، در مرحله آخر انجام گیرد. یا نوعی انجام غیرمرسوم است.
– شخصیت آدم هایی که قدرت تفکر به موقع ندارند و همیشه دیر اقدام میکنند.
( زن ، ئیتَا بَله گَه ، چهل سال خُو مَرد اَمرَه ایسَا ، نامرد چهل تا قول دَهَه ، ئیتَه سَر نِئسَا .
زن یک بله میگوید چهلسال با شوهرش زندگی میکند، نامرد چهلبار قول میدهد یکبارعملنمیکند.
zan itə bələgə čəhəl sāl xu mārdə amrə isā , nāmard čəhəl tā qol dəhə ita sər nəysā.
– در نگاه اول، بحث خانواده اخلاق و پایبندی به ارزشهاست.
– در این زبانزد نشان میدهد که تا چه حد اندازه زن وفادارتر از مرد است.
– قَول: از نظر لغوی به معنی گفتار است. آیا هر گفتاری تعهدآور است؟ زمانی که پیوند زناشوئی منعقد میگردد زن با یک کلمه (بله) خودش را ملزم به تعهدات میکند، و تمام وجودش را صرف همان پیمان و مصداقی میکند که بدان اعتقاد دارد، در مقابل ما عدم تعهد و التزام را داریم، که برای نامرد هیچگونهاعتباری ندارد، ازاین رو نقض این قول بین طرفینخود شکستن تعهد را به دنبال دارد.
در تعریف عامه از آنجا که زن عنصری ظریف و باریکبین و نازک خیال، لطیفالطبع است، پایبند به اصول میگردد، انتظار میرود که مرد بیش از حد معقول باشد، در نتیجه چون قول با عمل مطابقت نمیکند، مرد به نامرد تغییر ماهیت میدهد.
خانواده نهادی اجتماعی است که از زن و مرد و فرزندان تشکیل میگردد. مرد به عنوان شخصی که اقتدار او بر خانواده و اجتماع در طول دوران تاریخ به تصویر کشیده شده است. در مقابل زن، نماد و سنبل نجابت، سخت کوشی، وفاداری ، فداکاری، صبر، متانت است.
زمانیکه به تاریخ مینگریم نقشزن را در قالب نیرویخستگی ناپذیر، پرتلاش در تمامی عرصههای زندگیمیبینیم که این بالندگی ریشه در دل زمانهای چند دهه هزار ساله داشته است و همواره او را بر بلندای رفع ترین کنگره ها می توان بازشناخت. این که چرا در طول تاریخ زنان ما کم تحرک تر از مردان بودند، دلیل آن به دوش کشیدن تعهدات و مسئوولیتهای خانواده بوده است، وازسویی نیز آداب و سنن دست و پاگیر باعث گردید که زنان فرصتهای شغلی خودشان را از دست بدهند.
– دو صد گفته را نیم کردار نیست.
4-2-7 زبانزدهای فرهنگی و اجتماعی بارویکرد انتقادی- اجتماعی
( دَارَه سایه ، همسایَه شینَهَ ، آبدَن اَمی شینه.
سایه درخت برای همسایه است، آب دادن آن درخت به عهده ماست.
dārə sāyə , hamsāye šinə ābdan āmi šinə.
– این زبانزد را میتوان ازنظر صنایع لفظی در محورجانشینی کلمات، ارتباط و تقابل کلمه با کلمات نیز مورد بررسی قرار داد به این صورت که، بین دو کلمه سایه وهمسایه جناس زاید است . هم چنین نوعی تکرار واژه سین وشین آوای موسیقایی را بوجود آورده است.
– این زبانزد مصداق کسی است که عمری مرارت، زحمت و مشکلات را تحمل میکند ولی استفاده آن عاید دیگری میگردد. همچنین نوعی فرصت طلبی در بطن دارد.
– زحمت بلبل کشید فیض گل را باد برد.