دانلود تحقیق در مورد روایت تاریخی و زبان گفتاری

دانلود پایان نامه

باورهای خرافی که جنبه علمی و غیر علمی دارند.
باورهای خرافی که جنبه اعتقادی دارند.
باورهایخرافی اعتقادی به دو بخش تقسیم میشود: الف. باورهایدینی ب. باورهایخرافی
4-4-3 زبانزدهایخرافی با رویکرد باورهای علمی و بافایده
( اَغُوز دارَ جیر ، غُوروب ایسان ، آدمَ بی وَختی آرا.
غروبایستادن زیردرخت گردوباعث میشودکهآدم دچارنوعی بیماری(عارضه پوستی)گردد.
aquz dāra jir , qurub isān , ādama bi vxti ara .
– آنچه که این زبانزد بیان میکند تبیین باورهای بومی منطقه لشت نشاء است، چرا که باورها یک قوم ریشه در فرهنگ آن قوم یا ملت دارد. وقتی که از واژگان بومی در زبانزدها استفاده میشود خود نشانگر این واقعیت است که به نوعی فرهنگ آن قوم پررنگترجلوه مییابد. اصولاً باورها، خرافات و اعتقادات هر قومی با اقوام دیگر از جهتی مشترک و نزدیک به هم هستند، چنانچه اگر با هم فرقی نیز داشته باشند، اختلاف در جزئیات و چگونگی انعکاس آنها است. باورها را میتوان در موضوعهای مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، علمی، منطقه وغیره بررسیکرد. به عنوان مثال، باورهای منطقه لشت نشاء در واقع خود نِمودی از چگونگی ، بینش و طرز تفکر و جهان بینی و اندیشگانی مردم این منطقه در برهه خاصیاست که تا به امروز با وجود تکنولوژی و دستاوردهای علمی به زندگی و حیات خود ادامه داده است.
باورها را از نظر ساختار میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 1- اعتقادی 2- فایدهدار
باورها را از نظر فایده نیز میتوان به دو بخش تقسیم کرد: 1- بافایده 2- بیفایده
بعضی از زبانزدها بیفایده هستند، صرفاً خاصیت سرگرم کنندگی دارند و نوعی تفنّن محسوب میگردند و یا جنبه خرافاتی دارند، و به این صورت است که شخص فقط قصد دارد سخنی را گفته باشد.
بعضی از زبانزدها توجیه علمی دارند، مثل همین زبانزد که در ابتدای بحث بدان پرداختیم. در باور عوام این طور نقش بسته است که فکر میکنند وقتی هوا تاریک شد نباید زیر درخت گردو رفت، چون که جن و پری دارد و موجب میگردد که شخص دچار مریضیشود.
چنانچه بخواهیم این زبانزد را از نظر علمی بررسیکنیم، میبینیم که درختان مخصوصاً درخت گردو شبها از خودشان دی اکسیدکربن متصاعد میکنند که باعث خفگی، تنگی نفس میگردد.
( بُوخُوردَه اُویَهَ بُو خوری ، گَدَه دس ریشه زَنَایَا.
آب خورده دیگری را بخوری ، میگویند دست آدمی ریشه زگیل میزند.
poxurda owya buxori gəda dəs rišə zanaya.
– در بحث تقسیم بندی زبانزدها، گفتیم که زبانزدها به دو قسم ، بافایده و بدون فایده تقسیم میشوند. این زبانزد جزو زبانزدهای بافایده محسوب میگردد، به این دلیل که به مسائل بهداشتی اشاره میکند، از آنجایی که بهداشت فردی و اجتماعی از شاخصهای بسیار مهم یک جامعه محسوب میگردد، لذا شاخص امتیاز بندی یک کشور مترقی داشتن محیط پاکیزه و رعایت بهداشت توسط مردمان آن کشور است. در آموزههای دینیمان نیز بسیار بدان اهمیت دادهاند تا جایی که از معصومین ما نقل شده است. النظافت مِن الایمان، رعایت نظافت نشانه ایمان و پاکی است.
– این زبانزد میگوید، استفاده از پس مانده آب دیگری میتواند برای هم نوع غیربهداشتی باشد و نوعی هشدار نیز به همراه دارد که از پس مانده آب دیگری استفاده نکنیم، و از نظر علمی به دلیل سرایت میکروبها و نفوذ آن در بدن دیگری، موجبات بیماری دیگری را فراهم میآورد.
4-4-4 زبانزدهای خرافی با رویکرد باورهای مقدس بیفایده
( آسَمُون سَر ، رنگین کمُون بَزنی ، گدَه فاطمَه زهرا شُورَا خُو مارَ خُونَه.
میگویند وقتی در آسمون رنگین کمان پدیدارگردد، فاطمه زهرا(س) به خانه مادرش میرود.
āsamonə sər rangin komun bəzeni gada fātema zarā šura xu mār xonə.
این زبانزد بیانگر یک نوع باور است. از آنجائیکه زبان گفتاری زبانزدها بسیار ساده و عامیانه است، بنابراین این گونه باورها و آداب را میتوان در قالب یک جمله موجز بیان کرد، چرا که اغلب زبانزدها خرافی نیز میتواند بازمانده یک داستان ، یا یک روایت تاریخی یا اجتماعی باشد.