دانلود تحقیق در مورد رفتار و خواب

دانلود پایان نامه

[با شنیدن سخن خوبی مورد توجه واقع گردید، دست و دلها را برد، بیشترحالت تمسخر دارد. ]
( اَمی پلا سَر قاتوق بُبوُ . بر روی پلو ما خورشت شد.
ami pala sər qātuq bobu.
[مزاحم ما گردید]
( ایِتَه سُوزن تَه بَزن، ایته جو غالدوز دیگریه.
یک سوزن به خودت بزن و یک نشتر به دیگران.
itə suzan ta bəzan itə juqāldoz digareyə.
[خود را جای دیگری گذاشتن- با مردم ، رفتارت آن گونه باشد که برای خودت میخواهی]
( ای خر نباشد خَرَ دیگر ، پالون کنم با رنگ دیگر.
این خر نشد خر دیگر، پالان میکنم با رنگ دیگر.
i xar nebāšd xarə digar pālon konam bā rangə digar.
[دنیا فقط به این جا ختم نمی شود.]
( اینَه دوسکول بزنی، قبر مئن دکَفَه. هولش بدهی داخل قبر میافتد.
inə duskol bazani qabrə mean dəkafə .
[ آدمی که ضعیف و ناتوان پیر باشد]
( اینَهِ سَر بِیشی ، اینهَ قُول نَشَه. سرش را ببُرند، گفتارش هست.
inə sər biši inə qol nəšə.
[پای بند بودن به قول و گفتار]
( ای شُوتُوری ایسَه ،تیخونه دَرهَ سَرَم خُوسَه. این شتر در سرای خانه تو نیز میخوابد.
i šuturi isə ti xonə darə saram xosa.
[ مصداق مرگ است که به سراغ تو نیز می آید]
( اُونه بی پیسته لافنده جی، چاه تان نشومَه. با طناب پوسیده او در عمق چاه نمیروم.
unə bipistə lāfəndə ji čātan nušumə.