دانلود تحقیق در مورد دسترسی به اطلاعات و دیدگاه روانشناسی

دانلود پایان نامه

– از آب کره میگیرد.
4-3-5 نتیجهگیری


بسیاری از زبانزدهای مربوط به شخصیّت دارای جنبههای اخلاقی است. اما برای آنکه این تداخلها کمرنگ شوند، روش بخشبندیهای این فصل نسبت به فصل اخلاقی تغییر یافته است. و به جای حکمت واخلاق فردی واجتماعی به شخصیّتهای مثبت ومنفی که معمولاً تنها به اخلاق فردی نزدیک میشود، توجه شده است. دراین زبانزدها شخصیّتهای منفی عنصرغالب به شمار میآیند، و این خود نشانه آدمها و یا بدبودن شخصیّت اغلب مردم است.
این بدیها بیشتر غریزی است. غریزی بودن و ناتورالیستی بودن شخصیّت بدین معناست که آدمها بر پایه نهاد وخواهشهای مادی و نفسانی خود عمل میکنند و از طبیعت جسمانی و نفسانی خود خارج نمیشوند، و میدانیم که ناتورالیسم به واقعگرایی ورئالیسم نزدیک ودنباله آن است. (نک.فورست اسکرین،1375: 13) و واقعیتهای بدبینانه رانشان میدهد.
4-4 زبانزدهای خرافی
4-4-1 مقدمه
زبانزدهایی که با باورهای مردم در تماساند دارای جنبه های متفاوت است. این باورها گاهی خرافی، گاه مذهبی، گاه با فایده وعلمی است. این زبانزدهای عامیانه، ایمان و علایق انسان را به جنبههای متافیزیکی نشان میدهند. آدمها نمیتوانند بدون متافیزیک و ایمان مذهبی زندگی کنند از همینرو ، چه بسا سرگرم باورهایی میشوند که بتوانند، زندگی روزمرّه و جنبههای مبهم آن را سپری کنند. این زبانزدها نسبت به زبانزدهای دیگر کمتر است و شاید بتوان میان زبانزد و باور، جدا سازی نمود اما برخی از مشخصههای آنها به یکدیگر نزدیکاند.
4-4-2 بررسی و ارزیابی زبانزدهایخرافی
خرافات از جمله مباحثی است که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول نموده است. تاکنون تعاریف مختلفی از خرافات شده است. خرافات در اصل نوعی از باور و اعتقاد است که هیچ گونه ریشه عقلائی ندارد، و به عبارت دیگر، سخنی است بیهوده و باطل که ناشی از جهل و ترس انسان است. بشر آن زمان، به دلیل عدم آگاهی و دسترسی به اطلاعات برای این که از پسِ مشکلات زندگی برآید، به ناچار به دنبال باورها و اعتقاداتی میگشت تا به نوعی بتواند آلام درونی خود را تسکین بخشد. از دیدگاه روانشناسی افرادی که بدنبال خرافات هستند در واقع از حقیقت دل بریدهاند و به دستآویزی روی آوردهاند که ریشه در جهل و ناکجا آباد دارد. این تیپ از افراد به جای اینکه به بررسی ناکامیهایشان بپردازند، به فرافکنی روی میآوردند.
پیامد خرافات باعث میگردد که شخص به مرور زمان اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و متعاقب آن کم کم دچار نوعی سوظن میگردد. سپس بدلیل عدم مقابله با مشکلات امید به زندگی در او نیز کاهش مییابد. برای مقابل با خرافات و باورهای کج اندیشانه بهترین ابزار، آگاه کردن مردمِ جامعه از بیاثر بودن خرافات در زندگی ، بهره گیری از آموزههای دینی ، بالا بردن اعتماد به نفس در مردم است.
همچنان که زمان تغییر میکند به همان نسبت نیز باورهای خرافی قابل تغییر هستند، و هر روز به شکلی خاص وارد زندگی بشر میشوند، البته نباید باورهای عامیانه مثبت را با باورهای خرافی به یک اندازه سنجید. زیرا پارهای از باورهای عامیانه هستند که به نوعی بر سلامت روحی و روانی آدمیان تأثیرگذارند. مضامینی که بر زبانزدهای این بخش حاکم است اغلب در حول و محور باورهای بومی و فرهنگی منطقه لشت نشاء قرار دارد.
باورهای عامیانه و خرافات هر ملتی با سایر ملل از جهاتی به هم نزدیک و مشترک هستند. چنانچه وجه تمایزی نیز با هم داشته باشند، بیشترین انعکاس آن در جزئیات است. اقوام گذشته بیش از ملتهای جوان، به باورهای خرافی اعتقاد داشتند.
اقوام کهن به جای ریشهیابی علت اصلی پدیدهها و حوادث، خود را با باورهای خرافی سرگرم میکرد، و این طرز تفکر و باورهای غلط را به نسلهای آینده نیز انتقال میداد. باورهای خرافی را میتوان در موضوعهای مختلف مانند: خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، منطقهای، قومی و غیره، بررسیکرد.
بعضی از باورهای خرافی به مرور زمان از اذهان محو گردید، ولی تمثلهایی که با آن باورها ارتباط موضوعیت داشت وجود دارند و به کار برده میشود.
بطورکلیآنچه که از باورهایخرافی میتوان دریافتکرد:
این باورها هیچ گونه پایه و اساس منطقی ندارند.
تأثیرگذار در روح و روان آدمی نیست.
چنانچه تداوم داشته باشد باعث سوءظن در انسان میگردد.
افرادی که پیشه رمّالی، فال بینی، پیش گوییدارند هدفشان سرکیسه کردن مردم ساده لوح است.
علت اساسی رویآوردن مردم به باورهای خرافی عدم آگاهی از مسائل واقعی دینی، معتقد بودن به نیروهای مافوق طبیعی واهی است.
این باور مختص آدمهای بی سواد نیست بلکه افراد تحصیل کرده نیز دچار چنین باورهایی هستند.
باورهای خرافی را میتوان به چند نوع تقسیم کرد:
باورهای خرافی فایدهدار و بیفایده