دانلود تحقیق در مورد درمان و خواب

دانلود پایان نامه

[ انتظار بیجا داشتن]
( مریضَه دوا کبابی یه. دوای آدم مریض جوجه است.
marizə dəvā kəbābiyə.
[ برای هر دردی دارویی است]
( مُوتی چَرَه سَر نیشتم. من در کمین تو نشستهام.
mu ti čərə sər ništam.
[از چنگ من نمیتوانی فرار بکنی]
( مورغانه جای دیگه کونی، کت کتازه امی ور.
تخم را جای دیگر میکنی صدای قدقد را برای ما در میآوری.
morqānu jāy digə koni kat katāzə ami var.
[خوشی تو برای دیگران است ناخوشی تو برای ما ]
( نه بُوسپورده ایم نه دفنه کوده. نه دفن شده موقتیم نه دفن شده دایمی.
na bospurdəim na dəfna gudə.
[بلا تکلیف بودن، نمیدانیم که سرما بر بالین کیست.]
( هچین آتشَه سَرَه اَو فوکونی. انگار بر روی آتش آب ریختی.
hačin ātašə səra ow fokuni.
[بیشتر برای درمان ، و خواص دارویی به کار میرود]
( هَچین دُو تا خاخور ، ئیجا بوخوسی. به مانند دو خواهر که با هم در یک جا بخوابند.
hačin du tā xāxur ijā buxusi.
[مصداق آدمی که طفل ندارد ،مردانگی نداشتن مرد]
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره تبلیغات رسانه ای و استقلال و بیطرفی