دانلود تحقیق در مورد خواندن و احتیاج

دانلود پایان نامه

[داد و فریادت برای ما است و سودت به دیگری میرسد. ]
( تی دیلَا نماز دَرَابی، قَبله راسته. چنانچه قصد خواندن نماز را داشته باشی قبله راست است.
ti dila nəmāz dərabi qəblə rāstə.
[برای انجام کار خیر همیشه فرصت است. ]
[چنانچه قصد کمک کردن داشته باشی راه باز است و احتیاج به پرسیدن ندارد]
( تی دَسه گاز بگیر. دستت را به دندان بگیر.
ti dəsa gāz bigir.
[ اظهار عجز ، ندامت کردن]
( حَلا زبیل بنن گول بچین. حالا زنبیل بگذار گل بچین.
hālə zebil bənən gul bečin.
[خر بیار و باقلی بار کن.]
( خاک اورشین ، خاکَ اورشینَه، خُو سَر،فوکُونَه.
کسی که خاک را به هم میزند، خاک را بر سر خود میریزد.
xāk oršin xākə oršinə xu sər fukunə.
[هرکس مشکلی برای دیگری به وجود بیاورد؛ عاقبت زیان آن به خودش میرسد]
( دریا اُو وَاسُوجی ، هَندِه تا زانُو اَب دارَه.
آب دریا هر قدر هم خشک شود باز هم تا زانو آب دارد.
darya ow vāsuji handə tā zānu ab darə.
[انتظار از بین بردن مردان نیک اندیش بیهوده است]
( زَاکی خُومارَه ، پیش دَکفی ، خُو سَراَ خُورَه.
بچهای که از مادرش جلو بیافتد، بلایی به سرش میآید.
zaki xu mārə pišdəkəfi xu səra xurə.
[آدمی که بزرگتر احترام نگذارد خوار میگردد . ]