دانلود تحقیق در مورد خانواده و انتخاب

دانلود پایان نامه

– این زبانزد به نوعی به توانمندی شخص و از عهده کاری برآمدن نیز اشاره میکند چنانچه شخص توانایی انجام عمل را داشته باشد و آن را نیز به اثبات رسانده باشد شایسته است انسان به او اعتماد و محبت کند.
– زن طلاق، مردی که زنِ خودرا طلاق داده باشد.


– زن مرده، مردی که زنش از دنیا رفته باشد.
– از نخورده بگیر بده به خورده.
– در این دو گزینه میتوان چنین نتیجه گرفت که به هر حال مرد همدم خود را به نوعی از دست داده است، برای اینکه مجدداً کانون گرم خانواده را مهیا سازد، باید اصولیترین روشرا انتخاب نماید.
( امروز بیدِه کَساَ فردا نشه دَین. امروز دیده را فردا نمیتوان دید.
emruzə bidə kasa fərdā nəša den.
– پیامی که این زبانزد تلویحاً بیان میکند، عبرت و پند گرفتن است. خطاب به نفس انسان است. ای انسان که به خودت مغرور شدی، بدان و آگاه باش تو چند روزی در این سرای باقی خواهی ماند، پس از چند صباحی کاروان کوچ رحیل سر خواهد داد و تو نیز مثل گذشتگان از این دارفانی به دار باقی خواهی شتافت.
– این گرگ اجل یک یک از این گله میبرد وین گله را بین که چه آسوده میچرد
– ِانّا لِله و ِانّا الیِه راجعون .
– ای انسان تو که میدانی روزی از این دیار فانی میروی، پس تا میتوانی به هم نوع خود کمک کن، تا آسوده خاطر از این دنیا رخت بربندی.
– نوعی پند حکیمانه در خود نهفته دارد.
( ای شُوتُوری ایسَه ،تیخونه دَرهَ سَرَم خُسَه. این شتر در سرای تو نیز میخوابد.
i šuturi isə ti xonə darə saram xosa.
– گاهی زبانزدها جنبههای انکاری دارند، به دیگر سخن این که نمیتوان آن را نادیده گرفت. این که انسان منکر مرگ گردد. منکر بدیهیات گردد، این زبانزد نشان میدهد که چنان چه تو روزی منکر واقعیتی گردی ، بدان که روزی به سراغ تو نیز می آید و تو را از آن گریزی نیست.
– گاهی پذیرش واقعیات برای آدمی بسیار دشوار است لذا آدمی همیشه سعی دارد که از آن فرار کند. (فرار از واقعیت)
– میتوان این زبانزد را از جنبه روانشناختی نیز مورد بررسی قرار داد این که، چرا انسانها نمیخواهند واقعیتها موجود را آن چنان که هست بپذیرند؟
– آیا عدم پذیرش این واقعیت ناشی از غرور و نخوت انسان نیست؟ چه بسا این که انسان چیزی را در درون خودت قبول داشتهباشد، ولیغرور و تجاهل باعث گردد که از مسیراصلیخود منحرف شود.
( لابدان و زیبیل بافی؟ عنکبوت و زنبیل بافی؟
lābdān o zibil bāfi?
– این زبانزد در جایی کاربرد دارد که به شخصی کاری واگذار نمایند که در تخصص آن نباشد و سرانجام کار را خرابکند.
– کسانی که تخصصی ندارند، ولی در کارها دخالت میکنند.
– تخصص در کار داشتن.