دانلود تحقیق در مورد حفظ آبرو و اجتماعی

دانلود پایان نامه

– به کارگیری حواس پنجگانه(چشایی) در عین سادگی، برای بیان مفاهیم و انتقال آن به شنونده استفاده شده است.
( تی چُوم وُزی ، تی نَام نُزی . چشمت کور شود اما آبرویت نرود.


ti čum vozi ti nam nozi.
– در این زبانزد دو چیز ارزشمند که همه انسان ها از آن بهره مند هستند. یکی چشم که عضو بسیار مهم از اعضای بدن است که با آن انسان همه مخلوقات آفریدگار را میبیند و دیگری نام، آبرو عزّت است که جایگاه فردی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام ارزش آبرو بدان حّد است که حتی از کعبه که خانه خدا باشد بیشتر است. آنچه را که میتوان از این زبانزد دریافت رعایت ، حفظ آبرو و عزت یک شخص است.
– این زبانزد نوعی کلمات قصار گونه و حکیمانه را به خواننده القاء میکند و همچنین به نوعی بینش ناتورالیستی ، بکارگیری واژه چوم(چشم)را که یکی از مهمترین اعضای طبیعی انسان محسوب است نیز بیان میکند.
( آدم خُو دَسَا، شئالَ کُنَ وَرچَه، گرمَ نُکُونه . آدم دست خودش را کنار مقعد شغال گرم نمیکند.
ādəm xu dase šaālə konə var ĵə garmə nokunə.
– این زبانزد به نوعی پند حکیمانه را بیان میکند وآن این که شغال حیوانی زیرک و حیلهگر است ومجازاً به انسان زیرک وحیلهگراطلاق میشود، از این رو مجالست با این نوع آدم جز خسران و بلا، چیزی به دنبال ندارد، چنانچه شخص از انسانهای دون صفت و مکار تقاضایی داشته باشد به دلیل خصلت نابکارشان پاسخ منفیمیدهند.
– در شناخت افراد باید همۀ جنبۀها را بررسی کرد.
( بَرف تا نَایی ، پانَچَه ی . تا برفی نبارد پایی یخ زده نمیزند.
bərf ta nayi pā nəčya .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد ظاهر و باطن و فرهنگ

– در این زبانزد نوعی رابطه، علّی و معلولی وجود دارد. در فلسفه در باره این مقوله بحثهای زیادی شده است. هر علّتی معلولی دارد ، تا واقعهای رخ ندهد کاری انجام نمیگیرد.
– تا نگرید ابر، کی خندد چمن تا نگرید طفل، کی نوشد لبن
– رابطه علت و معلول
– تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.
– دراین زبانزد از نظر صنایع بدیعی، نوعی تناسب وجود دارد. برف با یخ زدن پا.
( آدمه پیرَان تن ، آدمه دوشمنده. پیرهن تن آدمی دشمن آدم است.
ādamə pirane tan ādamə dušmandə.
– آنچه که این زبانزد به طور تلویحی بیان میکند این است که آدمی در شناخت افراد باید دقت و وسواس زیادی داشته باشد چراکه گاهی اوقات به دلیل عدم شناخت کافی فامیل یا نزدیکترین کس آدمی به انسان خیانت میکند، این زبانزد میخواهد به ما یادآوری کند که نسبت به هر چیز و کس محتاط باشیم و کلیه شرایط را ببینیم سپس دست به آن عمل بزنیم.
– دشمن میتواند به مانند پیراهن نزدیک به آدم باشد، باید مواظب بود.
– در این زبانزد نوعی هشدار نیز نهفته است.
– من از بیگانگان هرگز ننالم که بامن هرچهکردآن آشنا کرد