دانلود تحقیق در مورد توقع داشتن و رضایت

دانلود پایان نامه

kār bi pul nəbə kardəxālə bi dəlv.
[با مفت خوری کاری پیش نمیرود. انتظار داشتن از کسی باید رضایت او را به جا آورد]
( کربلا و آغوز دار؟ در کربلا و درخت گردو؟
karbelā o āquz dār.
[توقع داشتن از کسی که تاکنون به کسی اطعام نداده است]
( کَلَ پِیچا گب اَمرَا، وارش، نایا. با حرف گربهی نر، باران نمیبارد.
kalə pičā gabə amra vārəš naya.
[با قول و گفتار دیگری زندگی نمی توان کرد. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. ]
( کوره اسبه ، شیشه بار؟ اسب کور و بار شیشه.
kurə āsbə šišə bār.
[کار را باید به کاردان سپرد ]
( گو پارچه خور هیزار سالَم بی بیی، پارچه خُورَه.
گاویی که پارچه خور باشد هزارسال هم بگذرد باز هم پارچه خور است.
gow pārčə xor hizār sālam bibi pārčə xorə.
[ترک عادت موجب مرض است ]
( گو خو بَمَه رایه شَه. گاو از راهی که آمده میرود.
gow xu bama rāya šə.
[ترک عادت موجب مرض است ]
( لابدان و زیبیل بافی؟ عنکبوت و زنبیل بافی.
lābdān o zibil bāfi?
[هرکسی را بهرکاری ساختن ]
( لال و آواز! لال و آواز!
Lal o avāz.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دیوان بین المللی دادگستری و تعریف حقوق بین الملل