دانلود تحقیق در مورد تواضع و فروتنی و زیبایی شناختی

دانلود پایان نامه

tu bušu ti kača baras


– پیام این زبانزد، فضولی نکردن در کارهای دیگران است. و عدم مداخله در جامعهای که ما زندگی میکنیم، در پیرامون ما افرادی هستند که علاقهمندند در زندگی خصوصی دیگران جست وجو کنند، در هر جامعهای این افراد مورد مذمّت هستند.
– دیگر این که افرادی هستند که همیشه تمایل دارند در کارهای دیگران دخالت کنند که این مورد هم مورد نکوهش است.
– برو غازت رو بچرون
– این زبانزد نوعی مقاصد آمرانه را بیان میکند، از آنجایی که اکثر زبانزدهای اخلاقی در بر گیرنده اندیشههای ناتورالیستی و شخصیتهای منفی است، لذا کمتر زبانزدی را میتوان پیدا کرد که از سرشت ناسالم شخصیتها یاد نکرده باشد.

( هر کس تی اَمرهَ، دس فَدی شانه نَدارَه. هرکس با تو دست بدهد شانه ندارد.
har kas ti amra das fadi šāne nadarə.
– پیام این زبانزد عدم اعتماد به شخص مورد نظر است.
– نوعیهشدار نیز برای دیگران دارد چنانچه با این شخص معاشرت کنید عاقبت خوبی نصیبتان نمیگردد.
– دست دادن: در واقع نوعی بستن عقد و قرارداد بین طرفین است.
– شانه نداشتن: قطع شدن دست، فسخ عقد و معامله یک طرفه.
– این زبانزد از صنایع بدیع برای انتقال مفاهیم به شنونده استفاده کرده است، بیان جزء اراده کل، از نظر زیبایی شناختی چه بسا خودآگاهی ادیبانه نداشته باشد، اما از ذوق ناخودآگاه عوام سرچشمه میگیرد . «فرهنگ عوام تن به طبقه اشراف نمیدهد.» (استرنیاتی، 1380: 140)
( اَمو شیمی سردیم. ما نردبان شما هستیم.
amu šimi sərdim.
پیام پنهان این زبانزد، بیان نوعی تواضع و فروتنی است بدین گونه که شخص تا آنجا تمام وجودش را در طبق اخلاص میگذارد که طرف مقابل به واسط این شخص بتواند پلههای ترقی را طی نماید که این خصوصیت مردان الهی است.
سَردی: نردبان است.
– نهایت تواضع و فروتنی را داشتن – آماده همکاری با دیگران است.
– واسط رسیدن به مقصد.
– افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است.
(پوریای ولی)
( عاقیل بهِ خُو کار بندَه، جَاهِیل بَه خُو نَاجِه
آدم باید به خود و کار خود اعتماد داشته باشد نه فقط به آرزو توجه داشت.