دانلود تحقیق در مورد تعاون و همکاری و رویکرد فرهنگی

دانلود پایان نامه

ābro misqāli, hizār tuman nəšə:hən.

– این زبانزد اهمیت و فلسفه وجودی آبرو و عزت و شرف را بیان میکند، به گونهای که با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. گوهری بس نایاب و ارزشمند است چنانچه روزی مورد تعّرض قرار گیرد، انسان برای همیشه آن را از دست داده است.
بنابراین این زبانزد به توصیه و نگهداری آن تأکید دارد، در آموزههای دینیمان نیز بدان تأکید شده است به گونهای که از پیامبر(ص) نقل است که آبروی مؤمن از اعتبار خانه خدا بالاتر است.


– آب رفته به جوی باز نمیگردد، همانطوری که آبروی رفته دو باره بر نمیگردد.
( ایتَه پوچُ مورغانه بَتَرکی ، هفتا مَحل بُو،دَکَفَه.
یک تخم مرغ گندیده بشکند تا هفت محل بوی گندش میرسد.
itə poč morqānə bətarki , hafta mahal bu dakafə .
– پیام پنهانی که این زبانزد در خود دارد، بیان وضعیت جامعه یا منطقهای که عدهای از مردم در کنار یکدیگر زندگی آرام و بدون دغدغهای دارند، به یکباره فردی مفسده جو به محله آنان ورود میکند پس از چندی کُل آن محله آلوده مفسده وی میشوند. درجامعه احساساتیگیلانی، حتی یک مورد زشت کاری هم قابل قبول نیست و همگان به آن پی میبرند.
– یک گوسفند گَر، گلهای را مبتلا میکند.
– کمال همنشین درمن اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم.
( اینه تومان، اینه چکره دَرهَ. شلوارش افتاده تا پایین زانو آمده.
. inə tomān inə čakrə darə
– انسان موجود اجتماعی است ، دارای خواستههای گوناگون برای اینکه به خواستههای خود جامع عمل بپوشاند، به ناچار با دیگران باید ارتباط برقرار کند، برای برقراری ارتباط با دیگران گاهی موانعی بر سر راه آدمی قرار میگیرد و انسان را وا میدارد، تا جهت رفع آن مشکل چارهای بیاندیشد، کاربرد این زبانزد زمانی است که شخص دچار دردسر شده باشد.
( داره بی میوه، خوشکه هیمه ره خوبه. درخت بی میوه برای هیزم خشک خوب است.
dārə bi mivə xuškə himə rə xubə.
– پیام تلویحی که این زبانزد دارد آن است که، روحیه تعاون و همکاری باید در وجود شخص باشد، تا بتواند به مردم کمک کند.
– هرچیزی که خداوند به وجود آورده است، از بهرِ حکمتی است، نبات و انسان و حیوان وغیره، تا دیگران از ثمراتشان استفاده نمایند. مثلاً ثمره انسان خوب، فرزند صالح است و بالعکس ثمره انسان بد، وجودش منشاء شّر و بدی است.
– آدمهای به درد نخور.
– آدمهای با صفات منفی.
4-2-6 زبانزدهای فرهنگی اجتماعی بارویکرد فرهنگی
( تی شُو نَشینَه سَر هم، نشینی می . به مجلس شب نشینی تو نیز میآییم.
ti šu nəšinə səram nəšinimi.