دانلود تحقیق در مورد تصمیم گیری و متون ادبی

دانلود پایان نامه

زبانزدها تنها یک دست از سرگرمیهای زبانی به شمار نمیآیند. آنها مانند همه متون ادبیای که نخبگان فراهمشان میکنند، دارای ارزشهای پژوهشیاند. فقط آثار ادبی فرهیختگان نیست که زوایای زندگی اجتماعی را نشان میدهند بلکه، هراثر میتواند به نوبه خود، از فرهنگ، تاریخ، جامعه و زندگی مردم با خبرمان سازد. این ریزبینیها و ظرافتاندیشیهای منتقدان و پژوهشگران است که آنها را جستوجوی میکند وارزشهای قصهها، باورها، زبانزدها، ترانههای محلی و در یک سخن فولکلور را با توجه به موقعیتهای اجتماعی به رخ میکشد. اگر جامعه در یک موقعیت اجتماعی سختی به سر میبرد، زبانزدهای اقتصادی و مسائل مربوط به کار و یا تقدیر رواج بیشتری مییابد و اگر در موقعیت انسانی ناپسندی به سر ببرد، شخصیتهای خوب و بد بیشتر خود را نشان میدهند و اگر در جامعهای اخلاق زیر سؤال برود در زبانزدها نیز آشکارا باز تاب مییابد.
4-7 پیوست زبانزدها
4-7-1 اخلاقی
( از ایتاگُولُ بَهَر نَبَه، سردپلا، نَهَر نَبَه.
از یک گل بهار نمیشود، همچنانکه پلوی سرد ناهار محسوب نمیگردد.
az itə gul bəhar nəbə, sərda plā nəhər nəbə.
[خوبی و آرامش باید فراگیر باشد]
( آبَ نی دِه تومانَه نَکن . آب ندیده شلوارت را پایین نکش .
ābə nidə tumanə nəkan.
[نسنجیده کاری را انجام نده]
( آدم خُو دَسَا، شئالَ کُونَ وَرچَه گرمَ نوکونه .
آدم دست خودش را کنار مقعد شغال گرم نمیکند .
ādəm xu dase šāalə konə var ĵə garmə nokunə.
[تقاضا نکردن از فرد دون صفت و لئیم .توقع بی جا نباید داشت]
( آدَم خُو ، وَاجاردَهَ ، نُوخُوره . کسی استفراغ کرده اش را نمیخورد .
adəm xu vaĵardə nuxurə.
[در تصمیم گیری باید محتاط بود]
( آدم زنده، وکیل و وصی َنخوایه . کسی که زنده است سخنگو نمیخواهد.
ādama zandə vəkilə vəsi nəxayə.
[به کسی می گویند که بی خودی در کار دیگری دخالت می کند]
( آدَمیَ که سیر، نُوخُوره، اینهَ دَهَن ، بُو نَدِه .
کسی که سیر نخورده، دهنش بوی سیر نمیدهد.
ādami kə sir nuxorə inə dəhan bu nədə.