دانلود تحقیق در مورد بهترین روش و قرآن کریم

دانلود پایان نامه

– از آنجایی که عادت به مرور زمان بر اثر کثرت تکرار به شخصیت مبدل میگردد. بنابراین شایسته است انسان نکوترین عادتها ملکه خود نماید.
( گو خو بَمَه رایه شَه. گاو از راهی که آمده میرود.
gow xu bama rāya šə.
– این زبانزد عملی را که در اثر تکرار به عادت بدل شد را نشان میدهد.گاهی انسان عملی را در طول روز انجام میدهد، و آن را به صورت روزمرگی تکرار میکند. چنان چه روزی آن عمل خاص را انجام ندهد میپندارد که چیزی گم کرده است. لذا به مرور زمان به آن عمل خوی میگیرد. چنان چه کاری که بدان خوی گرفته مذموم باشد، در جامعهای که زندگی میکند ناپسند تلقی میگردد.
– این زبانزد به نوعی رفتارآموزی را نیز در خود دارد.
– ترک عادت موجب مرض است.
– هرچیزی را زیاد تکرار بکنی به عادت مبدل میگردد عادت نیز به مرورزمان به شخصیت تبدیل میگردد.
– حیوان به دلیل عدم قوّه عقلیه کاری از روی آزمون و خطا و تشویق میآموزد و بر همان سبک و سیاق به کار خود ادامه میدهد، در حالی که انسان به دلیل داشتن قوّه عقلیه سعی می کند همیشه بهترین روش را انتخاب نماید.
– این زبانزد برای تحقیر افراد نیز کاربرد دارد. طنز در خدمت تحقیر.
( کار بی پول نَبه، کَردخَاله، بی دَلو. کار بدون مزد نمیشود، چوب دو شاخه هم بدون دلو.
kār bi pul nəbə kardəxālə bi dəlv.
– پیامی که این زبانزد دارد، ادای دَین است در جامعهای کار و تولید در آن جریان دارد مستلزم آن است که کارفرما یا مالک مزد تلاش کارگر را به موقع پرداخت نماید. در آموزههای دینیمان نیز بسیار بدان اهمیت دادهاند. هم چنان که از پیامبر (ص) نقل شده است که مزد کارگر را قبل از این که عرقش خشک شود پرداخت کنید.
– در هر جوامعی مفت خوری، مذموم است در قرآن کریم آمده است. واَن لیس الانسان اِلّا ماسعی .(نجم/38)
– وقتی که کسی برای تو کاری انجام میدهد و باری از دوش میکاهد، وظیفه دینی ، عرفی حکم میکند که رضایت طرف مقابل را به نوعی به جاآوری.
( همه گبان ، زدنی نیه ، همه لقمه خوردنی.
همه حرفها گفتنی نیست، همه لقمهها نیز خوردنی نیست .
hamayə gabān zadəni niyə hamayə luqmə xurdani.
– تأثیر سخن و لقمه (غذا) در زندگی روزمره انسانها و بررسی آن از نظر علمی و آموزههای دینی بسیار حائز اهمیت است. به دیگر سخن، این که تا چه اندازه گفتار در زندگی انسانها اهمیت دارد و چه وقت باید سخن گفت و چگونه باید سخن گفت. اولین چیزی که از جانب خداوند به پیامبر نازل شد همین سخن بود، «اقراء باسم ربک الذی خلق.» بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید.
بزرگان و اندیشمندان و اهل علم و ادب بسیار بر این نکته تأکید دارند:
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.
– تأثیر لقمه و غذا، آیا همه آن چیزهایی که خداوند آفریده است قابل خوردن است؟ تأثیر غذا در جوارح و اعضای انسان، از نظر علم پزشکی.
– تأثیر لقمه در دین مبین اسلام آمده است، چنانچه لقمه از راه حرام و شبهه ناک باشد به همان اندازه در پذیرش دعا و اجابت آن مؤثر است.
– هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.