دانلود تحقیق در مورد باورهای عامیانه و تقدیر و سرنوشت

دانلود پایان نامه

تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد و از کتب و منابع موجود بر میآید تاکنون کسی به طبقه بندی و تحلیل زبانزدهای منطقه لشت نشاء نپرداخته است. اگرچه که کوراغلو در مثلها و تمثیلهای فارسی به صورت کلی بدان پرداخته است. همچنین با کاوش در پایان نامههایی که در این زمینه انجام گرفته است مانند: پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه گلعلی پور با عنوان تحلیل ضربالمثلهای گیلان (گیلکی) پایان نامه کارشناسیارشد رویا میرزایی مطلق با عنوان بررسی ضربالمثلهای استان مازندران، به بررسیاجمالی و گاه با طبقه بندیهای محوری بدان پرداختهاند، درحالی که کسی تا کنون زبانزدهای این منطقه را بدین صورت تحلیل و دسته بندی نکرده است.
در دوران معاصر کتابهایی که در این زمینه در دست است، «فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسی» تألیف امیرقلی امینی است.«فرهنگ لغات عامیانه» تألیف محمدعلی جمالزاده از جمله کتابهایی است که بسیاری از مثلها و اصطلاحات زبان فارسی را گردآوری نموده است. همچنین کتاب ارزشمند دیگری به نام «تمثیل و مثل» انجَوی شیرازی، برای نخستین بار لحن محلی و نثر ساده عامیانه را بصورت اصلی حفظ کرده است. و «فرهنگ جامع ضربالمثل های فارسی» بهمن دهگان ، «فرهنگ گیل و دیلم، فارسی به گیلکی» از محمود پاینده لنگرودی، «گیله گب» فریدون نوزاد و «فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم» از محمود پاینده لنگرودی و «جادَکَفته گبان» ضربالمثل گیلکی از علی اکبر مرادیان گروسی و «باورهای عامیانه مردم گیلان» محمد بشری – طاهری و کتاب «کوچه »شاملو از این دست است میتوانیم نام ببریم که در این زمینه نگاشته شدهاند.
در این پایان نامه سعی شده است با نکته سنجی و باریک بینی، از زوایای مختلف به زبانزدهای این منطقه نگریسته شود، تا بلکه با شرح و تفسیر بعضی از زبانزدها، به لایههای درونی و مقاصد مردمان این منطقه پی برده باشیم. گرچه واضح و مبرهن است نگارنده را یارای غور در این وادی نبود و نیست ؛ ولی امید وافر دارم که به قَدر معرفت خود، توانسته باشم روزنهای از این زبان عامیانه را برای دیگران بگشایم، شاید راهروی دیگر، بتواند دَین آن را به نحو احسن و اکمل ادا نماید.
1-5 اهداف تحقیق
شناخت زبانزدهای منطقه لشت نشاء.
سنجش افکار مردمان منطقه لشت نشاء در میان مردم گیلان.
معرفی زبانزدها به عنوان نشانههای مهم فرهنگ این منطقه.
1-6 فرضیههای تحقیق
زبانزدهای منطقه لشتنشاء با زبانزدهای سایر شهرستانها در بعضی از موارد متفاوتند، اما از نظر انتقال مفاهیم به هم نزدیکند.
زبانزدها را میتوان به بخشهایی چون اخلاقی، شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، خرافی، تقدیر و سرنوشت و اندیشگانی طبقه بندی کرد.
ویژگیهای چشمگیر زبانزدها شامل موارد اخلاقی، شخصیتی و فرهنگی است
در زبانزدها نقش زنان پررنگتراز مردان است.
برخی از زبانزدها مفاهیم فرهنگی تقّدس را به شکل مبالغه آمیزی انتقال میدهند.
1-7 دلایل انتخاب تحقیق
آشنایی بیشتر با فرهنگ عامه این منطقه و پی بردن به لایههای درونی زبانزدهایی که بدان تکلّم میکنند.
شناخت هرچه بیشتر روابط پنهانی گرایشهای انسانی در زبانزدهای این منطقه.
کنکاش در ابیات عامیانه این منطقه، اینکه تا چه اندازه این زبانزدها در زندگی فردی، معیشت، بهداشت، باورها، قشر فرادست و فرودست کاربرد داشته است.
علاقمندی به لشت نشاء که زادگاه نگارنده بوده است.
1-8 روش تحقیق
اغلب زبانزدها به صورت میدانی از منطقه لشتنشاء جمع آوری شد، و میزان کمی از زبانزدها نیز از منابعی که ارتباط مستقیم با فرهنگ و زبان لشتنشاء داشت استقصاء و استقراء گردید، سپس به طرق مختلف و شیوهای متعدد آنها را رتبهبندی و بعضاً بر پایه نظریه خاص که منظور نظر ما در پایاننامه است تحلیل کردیم. عمده این تحلیلها بر محور نظریات اجتماعی و فرهنگی استوار است.
فصلدوم : معرفیمنطقه لشت نشاء
2-1 تقسیماتکشوری
«درتقسیمات کشوری سال 1325 گیلان به 9 شهرستان تقسیم گردید. اولینشهرستان رشت بود که، شامل 5 بخش: رشت، رودبار، کوچصفهان، خمام، لشت نشاء را شاملمیگردید.»(اصلاح عربانی،1374: 37)