دانلود تحقیق در مورد انسان موجودی اجتماعی است و ارزشهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

( کَفشَ مِن بداشتم، کفشداری یَا، تُو فَاگیتی؟ کفش من نگهداشتم، پول کفشداری تو گرفتی.
kafšh man bedaštam kafšhdarə yə tu fagiti.
– این زبانزد برای وقتی کاربرد دارد که شخصی هیچگونه سختی را تحمل نکرده باشد، ولی به ثروت کلانی رسیده باشد.
– فرصت طلبی موضوع اصلی این زبانزد است.
( کُو به کُو بر نُخُوره ، اَدَم به اَدَم بَر خُورُه . کوه به کوه نمیرسه اما آدم به آدم میرسد.
kubeku bər noxurə ādəm be ādəm bər xora.
– انسان موجودی اجتماعی است در خانواده شکل میگیرد و سپس در محیط بزرگتری به نام مدرسه رشد میکند، بعد هم اجتماع پذیرای او میشود. دراین سلسه مراتبی که به رشد و نمّو میرسد، همیشه با انسان سر کار داشته است، از آنجایی که خوی نیاز در وجود آدمی نهفته است، لذا انسانها دست نیاز به سوی هم دیگر دراز میکنند، آنچه که این زبانزد میخواهد بازگو نماید، این است که انسانها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و لازم است در وقت نیاز به یکدیگر کمک کنند وگرنه آسیب میبینند.
– بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
– «تَعاوَنُوا عَلی البِّر والتّقَوا »(مائده/2)
– دَس،دَسَه شُوره، دَسهم ورگرده روُیَا شورَهَ. دست، دست را میشوید، سپس دست صورت را میشوید.
4 -2-8 نتیجهگیری
زبانزدهای اجتماعی و فرهنگی حقایق فرهنگی پنهان وآشکار یک جامعه را بازتاب میدهند. بیشترین زبانزدهای این بخشخانوادگی است وحتی زیرمجموعهها وعنوانهای دیگر نیز به گونهای دارای جنبههای خانوادگیاست، برای نمونه درمردسالاری به ارزش مردان در برابر زنان روبرو میشویم.
اما درمسائلخانوادگیمعمولاً فرزندان در برابر پدران گمراه و بیرحمند. همچنین دراین زبانزدها خانوادههای نسبی دارای ارزش بیشتری نسبت به خانوادههای سببی چون فامیل همسر بویژه نامادری، ناپدریاست. در این زبانزدها بدی و شّر از جانب آن‏ها و بیگانگان است، که گاهی به زبانزدهای انتقادی، اجتماعی میانجامد وانتقادها گاهی ویرانگرانه وانتقام جویانه است. بیشترین زبانزدهای این فصل پساز زبانزدهای خانوادگیعبارتند از:
نشانههای فرهنگی، مردسالاری و سنت، ارزشهای اجتماعی و انتقادی- اجتماعی.
4-3 زبانزدهای شخصیت
4-3-1 مقدمه
شخصّیتهایی که درلابه‏لای زبانزدها بازتاب مییابند، معمولاً منفیهستند.این زبانزدها نشان میدهند که مردم به صفات بد بیشترتوجه میکنند. شخصّیتهای منفی بیشترغریزی ودارای جنبههای بی قیدی، خسّت، عجول، خشونت ودریک کلام پیرو خواهشهای مادی ونفسانیاند. علاوه برشخصّیتهای منفی گاهی فرصتطلب، زرنگ ومفتخور به شمارمیروند.
بیتفاوتی، بیرحمی ووراجی ازویژگیهای دیگرشخصّیتهای منفیاند. اما شخصّیتهای مثبت در این زبانزدها چندان چشمگیر نیست و بیشترمیتوان گفت که شخصّیتهای میانهاند، یعنیگاهی مثبت وگاه منفی و گاه خنثیاند. وبیشترین جنبههای این شخصّیت زیرکی و زرنگیاست که گاهی مفید به نظر میرسد.
4-3-2 بررسی و ارزیابی زبانزدهای شخصّیت
در این فصل ما با زبانزدهایی روبرو میشویم که کارکردهای آن لایههای زیرین عوامل باطنی یک شخص را نشان میدهد. همان طوری که میدانیم مجموعه نفسانیات اعم از احساسات، عواطف و افکار، سازه‏های کلی شخصیتی فرد را تشکیل میدهند. واژهی شخصیت برگرفته از دو بخش «شخص» و «یت» است. مفهوم شخص در زبان فارسی به معنی کالبد یا تن آدمی معنی شده است که او را جدا از دیگران تشخیص داده و میشناسیم و معادل آن در زبان انگلیسی «personality» است. انجمن روان پزشکی آمریکا شخصیت را چنین تعریف کرده است،«راه و روش ویژهای از تفکر، احساس، رفتار شخصی و طرح رفتاری ریشه داری که هر شخصی، چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه، به عنوان سبک زندگی یا روش کنار آمدن با محیط از خود نشان میدهد». (کلارنس، 1375: 199)
از آنجائی که عوامل متعددی در رفتارهای فردی و طبقاتی دخیل است، به تناسب آن نیز شخصیت در بین افراد و طبقات نیز متفاوت و مختلف است.
شخصیت هر فرد نوع بینش، اندیشه و احساس و طرز تفکر او را نشان میدهد. و عواملی مانند تربیت خانوادگی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی، در شکل گیری شخصیت فرد دخیل میباشند. هرچند که شخصیت هر انسانی منحصر به او میباشد، اما چنانچه در شرایط خاص اقلیمی و فرهنگی رشد نماید، رنگ و لعاب آن محیط را به خود میگیرد و همانند شخصیت دیگر افراد آن جامعه میگردد.
از عوامل مؤثری که منجر به بروز رفتارهای فردی و طبقاتی میگردد، وراثت و محیط است، که بر رفتار و کردار آدمها تأثیر مستقیم میگذارد. همچنین عواملی مانند «خود» یا اراده انسانی «وجدان» در تکوین رفتارهای فردی و اجتماعی مؤثر میباشند.