دانلود تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر و جبر و اختیار

دانلود پایان نامه

12- زبانزدهاییکه بیانگر پایبندی به قول و گفتار، وعدم پایبندی به آن .
13- زبانزدهاییکه بیانگر خصوصیات اخلاقی بهنجار و نابهنجارند.
14- زبانزدهایی که حالت هشدار دهندگی دارند.
15- زبانزدهاییکه نوعی امر به معروف و نهی از منکر در خود نهفته دارند.
16- زبانزدهاییکه انسانها را به دودسته غنی و فقیر تقسیم میکنند.
17- زبانزدهاییکه بیانگر جبر و اختیار هستند.
18- زبانزدهاییکه به نوعی بیانگر رابطه علت و معلولی هستند.
19- زبانزدهاییکه بیانگر نوعی تخصص در مقابل غیر متخصص است.
20- زبانزدهاییکه بیانگر عقل، در مقابل بیعقلی است.
4-1-3 زبانزدهای اخلاقی با رویکرد حکمت
( تلارَی خُوش آب و هوایَه بی آب و دوُنُه.
بالای خانه آب و هوای خوبی دارد ولی بدون آب و غذا است.
telāray xoš ābo havāyə bi ābo dono.
– پیام این زبانزد این است که به صرف این که یک چیزی یا شخصی، یا مکانی ، فقط یک مزّیت داشته باشد و سایر شرایط دیگر را نداشته باشد، عامه پسند و عقلانی محسوب نمیگردد. زمانی مطلوب است که جامع و مانع باشد.
– این زبانزد نوعی سلیقه تکروی در خود دارد. بیمایه فطیر است.
– هیچ چیز کامل نیست.
( از ایتا گُول بَهَر نَبَه، سرد پلا، نَهر نَبَه.
از یک گل بهار نمیشود، همچنانکه پلوی سرد ناهار محسوب نمیگردد.
az itə gul bəhar nəbə, sərda plā nəhar nəbə.
پیامی که این زبانزد در خود نهفته دارد، اجتناب از تک روی و یک بُعدی فکر کردن، خود را دیدن دیگران را به حساب نیاوردن.
پیامی دیگر انسجام، همبستگی، وحدت مشورت، تبادلافکار وغیره است چنانچه انسانها با هم وحدت کلمه داشته باشند وهمنوعان خودشان را مانند خود بدانند و در سختیها وخوشیها، با هم باشند، در این صورت است که میتوانند بر هر مشکلی فائق آیند.
– واعتصِموا بِحَبل الِلهِ جمیعاً ، ولا تفرّقوا .(آل عمران/103)
– وحدت ، همدلی ، مشورت ، یک دست صدا ندارد.