دانلود تحقیق در مورد امر به معروف و نهی از منکر و جامعه روستایی

دانلود پایان نامه

– هم چنین به نوعی جنبه انتقادی مردم رنجیده را بیان میکند همان طوری که جامعه شناسان مارکسیتی چون لوکاچ و گُلدمن معتقدند که ادبیات باید تقابل فرادست و فرودست را نشان دهد. از این رو، روحیه ستیزهگری و انتقامجویی در نهانگاه این زبانزد نیز به چشم میخورد.
– از این زبانزد نوعی سوء استفاده از شهرت و آوازه دیگران نیز متصّور میگردد، چرا که بعضی از اشخاص برای اینکه بتوانند مشکلات خودشان را حل و فصل نمایند از این دست آویز نیز استفاده میکنند.
– با نام دیگری پلههای ترقی را طینمودند یک نوع خیانت در امانت نیز در خود نهفته دارد.
( پول ، ایمام حُوسینَ سَرَا واوه. پول ، سر امام حسین (ع) را بریده است.
pul imām hoseynə səra vāve.
– همان طوری که قبلاً نیز اشاره گردید گاهی پشت هر زبانزدی قصه واره، داستان، و تاریخی نهفته است این زبانزد نیز اشاره به واقعه تاریخی دارد که از تقدس والایی برخوردار است، نه تنها تمام مسلمانان جهان، بویژه شیعه، بلکه تمام آزادیخواهان دنیا را متأثر کرده است بازگویی این حقیقت تاریخی در این وجیزه نمیگنجد، و کس را گویای بیان حادثه تلخ کربلا نیست، هرچند که بنویسند و بسرایند و به سینهها بکوبند و پیراهن ها چاک کنند باز نمیتوان قطرهای از دریای پرتلاطم این واقعه را بیان نمود، شکلگیری قیام امام حسین(ع) را میتوان در سه عامل جست وجوکرد.
1- عامل اول دعوت مردم کوفه از امام حسین(ع).
2- عامل دوم بیعت خواستن از امام حسین(ع).
3- عامل سوم، امر به معروف و نهی از منکر است که از همه عوامل دیگر برتر است، زیرا اگر بیعت با امام نمیکردند باز امام آرام نمینشست چرا که همه جا را فساد فرا گرفته بود، حلال خدا حرام و حرام خدا حلال شده بود، و بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایست قرار گرفته بود.
شکل گیری قیام امام حسین(ع) از مدینه شروع شد «نامههای مردم کوفه در مکه به دست امام حسین رسید، یعنی وقتی که امام تصمیم خود را بر امتناع از بیعت گرفته بود و همین تصمیم خطری بزرگ برای او به وجود آورده بود… بنابراین دعوت مردم کوفه عامل اصلی در این نهضت نبود بلکه عامل فرعی بود، و حداکثر تأثیری که برای دعوت مردم کوفه میتوان قائل شد. این است که این دعوت از نظر مردم و قضاوت تاریخ در آینده فرصت به ظاهر مناسبی برای امام به وجود آورد»(مطهری،1376: ج2 ،30)
سپس هجده هزار نامه برای امام حسین(ع) میفرستند و امام را به کوفه دعوت میکنند و کوفیان به امام میگویند اگر به کوفه بیائید ما شما را یاری میکنیم.
« اینجا امام حسین بر سر دوراهی تاریخ است، اگر به تقاضای اینها پاسخ نگوید قطعاً در مقابل تاریخ محکوم است و تاریخ آینده قضاوت خواهد کرد، که زمینه فوق العاده مساعد بود ولی امام حسین(ع) از این فرصت نتوانست استفاده کند یا نخواست یا ترسید.»(همان ، ج1 ، 188)
در این زمان بود که یزیدبن معاویه به امام پیغام داد یا با من بیعت کن یا این که باید با من جنگ بکنی، امام به تنهایی در مقابل درخواست های نامشروع یزیدبن معاویه ایستاد و حاضر نشد که عقیده خودش را بفروشد « چرا که بعدها تاریخ نخواهد گفت حسین به زور و جبر بیعت کرد. همینهایی که بیعت را به جبر میگیرند، تاریخ را هم به زور پول میسازند، همان طور که ساختند معاویه راویهای بی بندو بار، بی عقیده و بیایمان را با زور پول میفریبد و آنها احادیث پیغمبر را تغییر میدادند»(همان ، ج2 ،41)
– ماحصل این زبانزد بیان کننده این نکته است چنانچه مال و ثروت ، پول، در مسیر اصلی خود به کار گرفته نشود گاهی اوقات عوارض جبران ناپذیری را به بار میآورد که حتی ائمه و معصومین نیز از آن مصون نماندند.
4-6-5 زبانزدهای اقتصادی با رویکرد حساب وکتاب (برنامه ریزی)
( اسبَ نیهه، پالونَ بیهِه. اسب را نخریده ، پالان آن را خریده است.
aspə nihə pālonə bihə.
– موضوع اصلی این زبانزد این است که آدمی باید در هر کاری سنجیده عمل نماید، چنانچه بدون تأمل و تدبّر به کاری همّت گمارد، فرجام آن جز خسران چیز دیگری نیست. این زبانزد انسان را از بی برنامگی و بدون حساب و کتاب بودن برحذر میدارد.
4-6-6 زبانزدهای اقتصادی با رویکرد محصولات بومی
( آشَ تَا دراستَان، پَلا تا خُوراستان.
با خوردن آش میتوانی تا درگاه راه بروی، ولی با خوردن برنج میتوانی تا خراسان نیز بروی.
āš tā dərāstān plā xurāstān.
جوهره هر انسانی کار و تلاش است چرا که این عنصر در روستاها بسیار پررنگ تر است و زندگی هر انسانی با کارش ظهور پیدا میکند.«در جامعه روستایی گروه کار و گروه خانگی درهم ادغام شده، اجتماع متشّکل و بهم پیوستهای را به وجود میآورند که اعضای آن به منظور تأمین معاش خانواده فعالیت اقتصادی مشترکی دارند و همگی در ادامه حیات خانواده سهیماند»(نیک خلق، 1358: 87)