دانلود تحقیق در مورد اعتماد و رفتار

دانلود پایان نامه

( سیفید کولی شیکار بُکوده. بچه ماهی سفید شکار کرده.
sifid kuli šikār bogudə.
[ کاری ظریف و در خوره توجه را انجام داده است]
( شئالَ تَلَه، شئالَ راشی سَر نَهَه. دام شغال، در سرِ راهش است.
šaālə tələ šaālə rāši sər nahə.
[چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی ]
[هرکس در گرو اعمال و رفتار خودش است]
( شئالَ خَایی وشتایی بُوکشی، خَربزَ، باغَا ، لُووچین بوکون .
اگر میخواهی شغال را از گرسنگی بکشی همه خربزهای باغ را جمع آوری کن.
šaālə xāi vəštai bokuši xərbaza bāqə luvačin bokun.
[برای تنبیه کردن شخص از همه ابزارها لازم استفاده کن- هیچ چیز در اختیار او نگذار همه امکانات از او بگیر. ]
( عاشق خودش تورَه، خیال کوُنه خو همسایه کوره.
عاشق خودش دیوانه است، فکر میکند که همسایهاش نیز کور است.
āšeq xodəš turə xiyāl kona xu hamsāyə kwrə.
[به مانند کبک سر را زیر برف بردن ]
( عاقیل بهِ خُو کار بندَه،جَاهِیل بَه خُو نَاجِه
āqil ba xu kār bəndə jāhil bə xu nājə.
[آدم باید به خود و کار خود اعتماد داشته باشد نه فقط به آرزو توجه داشت. ]
[خردمند تکیه بر کار خود زند و نادان اعتماد بر آرزوی خویش کند]
( قَدیم خَشت، مستَراحَ ره خوبَه. خشت قدیمی برای ساختن توالت خوب است.
qədimə xəšt mostarā rə xubə.
[داشتن فکر تازه- در حال زندگی کردن- افکار قدیمی به درد نمیخورد]
( کار بی پول نَبه، کَرد خَاله بی دَلو. کار بدون مزد نمیشود، چوب دو شاخه هم بدون دلو.