دانلود تحقیق در مورد اعتقادات مذهبی و باورهای مذهبی

دانلود پایان نامه

در مناطق گیلان به ویژه مناطق شرق و غرب و علی الخصوص در منطقه لشت نشاء این گونه درخت زیاد وجود دارد، و از چوب آن برای درست کردن پنجره(آبشکاه)، در، دسته گرواز، بیل، داس و مخصوصاً گهواره کودک (گارَه) و … استفاده میکردند، شاید یکی از دلایل نامگذاری این درخت که سمبل آرامش است همین است که کودک در عنفوان کودکیدر آن آرام میگیرد.
«درخت وسیلهای برای نزدیکی به آسمان و به خداوند بزرگ است. موسی برای دریافت لوح مقدس از کوه سینا بالا رفت. نردبان حضرت یعقوب ، نردبانی نورانی که به آسمان معنویت رهنمون است، نیز از همین مقوله است.(پیربایار، 1376: 263)
بنابراین هر درخت بزرگ و غیر منتظرهای مانند آزاد دار، نزد مردم گیلان جایگاه خاصی دارد و به عنوان چیز مقدس پرستش میشود. علیالخصوص اگر کسی پارچهای یا شالی به آن درخت ببندد، بلافاصله جنبه الوهیت آن دو چندان میشود.
«این پرستش درخت از جهتی ریشه در اسطوره اصل انسان دارد که به گیاه باز میگردد. در گیلان مقدسترین درخت «آزاددار» است که در کنار مقبرههای امامزادگان به وفور دیده میشود. این درخت از توتمهای گیلانیهاست. درخت نشانه زنانگی و باروری است و از دلایل تقدس درخت همین نشانه است چرا که در ادیان و اساطیر ازدیاد نسلاز مناسک مذهبیاست.(تسلیمی،1381: 39)
4-4-5 زبانزدهای خرافی بارویکرد باورهای مذهبی
( ایَنه جَد تونَده . جدش تند است .
ina jəd tundā.
این زبانزد از نظرساختاری جزو باورهای دینی واعتقادات مذهبی محسوب میگردد.
4-4-6 زبانزدهای خرافی بارویکرد باورهای خرافی
( اگه شُو آینه مِن نیگا بوکونی، گَدَه آدمَ عمر کوتاه بایاَ.
میگویند اگر شب درون آینه نگاه بکند، که عمر آدم کوتاه میشود.
agə šo āyenə me:n nigā bukuni gəda ādəma omr kotā baya.
( اگه کفش فَگَر دَسَه بَکَفی، گَدَه، اُونَ پوشتَ سَر حَرف زَارَدا.
میگویند اگر کفش وارو بیافتد، پشت سر آن (صاحبش) حرف میزنند.
agə kəfš fəgər dəsə bəkəfi gədə , onə puštə sər harf zārdā.
( اگه گلمالَد، اینَفَر خُونِه فیوییا ، گَدَه دعوا بَایَا.
میگویند اگر فلفل در خانه کسی ریخته شود دعوا پیش میآید.
agə galmāləd infara xune fiviyə gəda davā baya .
( اَگَه زُومُورَ، واروُ بَمَنییَا ، گَدَه صابخونِه، میرَیا.
میگویند اگر جارو وارونه بماند، صاحبخانه میمیرد.
agə zomurə , vāro bəməni yə gadə sābxunə miraya.
( شَئَال اگه شو اُیه بُوکُونی ، فَردا آفتوُ بَه.
میگویند شغال اگر شب زوزه بکشد ، فردا آفتاب است.