دانلود تحقیق در مورد ارزشهای اجتماعی و ساختار اجتماعی

دانلود پایان نامه

4-2-1مقدمه
دراین فصل بنابرعنوانی که برگزیدهایم به روابط پنهانیتری نظرمیکنیم. برای نمونه «به مجلس شب نشینی میآییم» که هدفاصلی سنجیدن مردانگی مخاطب است. اما درلایه درونی، بخشی از فرهنگ مردم یعنی شب نشینی در شبهای زمستانی را نشان میدهد. به هرروی دراین فصل به پنج زیرمجموعه نظرمیکنیم: نشانههای فرهنگی، ارزشهای اجتماعی، خانواده، مردمسالاری ومثلهای انتقادیاجتماعی، در نشانههای فرهنگی به روابط درونی و برونی آن روی میکنیم.
در ارزشهای اجتماعی به مسائلی چون حیثیت اجتماعی و آبرو و شرف انسانی نظر میکنیم، درزبانزدهای خانوادگی به افراد خانواده بویژه تقابل فامیلهای سببی در برابر نسبی اشاره میکنیم، در مردمسالاری به روابط سنتی روی میکنیم که درآن مرد، پدر و جنس مذکر، برتر از زن است وهرچه سن مردان بالاتر باشد، ارزشمندترند. درمثلهای انتقادیاجتماعی نیز به ستمهای اجتماعی و فردی زورمندان اشاره میشود، که نشان میدهد مردم در ظاهر و با زبانی آرام از ستمگران انتقاد میکنند.
4-2-2 بررسی و ارزیابی زبانزدهای فرهنگی و اجتماعی
خانواده از کوچکترین نهاد اجتماعی تشکیل میگردد، به تناوب آن این افراد در محیطی به نام اجتماع قدم به عرصه وجود میگذارند تا نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کنند. اصولاً هر اجتماعی متشکل از هنجارها و نابهنجارها و ارزشهای اجتماعی است. ساختار اجتماعی و سایر رویکردهای اجتماع، مانند محیط و فرهنگ، هنجارها و ارزشهای اجتماعی را تعیین میکنند. کسب ارزشها در جوامع مختلف گوناگون است. اصولاً آمال و آرزوهای افراد یک جامعه، در ردیف ارزشهای یک جامعه قرار میگیرد. البته بعضی از اینها، تا زمانی که به حد اشباع برسند همچنان به عنوان یک ارزش ماندگارند، مانند ثروت، در این راستا ممکن است، همین ثروت حتی به ضد ارزش نیز بدل شود. ناگفته نماند که معمولاً این دست از ارزشها نسبی هستند در مقابل گروه دیگری از ارزشها وجود دارند که مطلقند مانند سلامتی، تقوی، احترام وغیره، اگرچه دست یابی به اینها متفاوت است اما در کلیه جوامع بشری خواسته یا ناخواسته ارزش تلقی میگردد.
«هرچقدر فرهنگی غنی تر و پیشرفتهتر باشند و هر چقدر حکومتها به دموکراسی به معنی واقعی آن نزدیکتر شده باشند، افراد بیشتری از مردم از تعداد بیشتری از ارزشها در سطح وسیعتری برخوردار خواهند شد» (صانعی، 1354: 43)
به طورکلی عناصر شاکله این بخش از زبانزدها بیشتر در حول و محور خانواده و اجتماع است، و مضامین اصلی و شاخص آن: زن، پسر، مرد، خانواده، آبرو، کمک به همدیگر، جامعه، شخص، تربیت، آموزش، تعاون، احترام، ازدواج، احتیاج غیره را در بر میگیرد.
سازه اصلی حاکم بر زبانزدهای این بخش بیشتر در محور مردسالاری و کانون خانواده است. در خانواده مردسالار، و پدرسالاری، پدر هم کارفرماست و هم مربی آموزش کار به فرزندان است. و اوست که تصمیم میگیرد، اقتدار و مالکیت مرد حربهای برای بقای خانواده گسترده بود. درآمد وعایدات و نحوه خرج کردن دردست مرد بوده است.
به دیگر سخن این که فرد در کانون خانواده رشد و نمو میکند، به مرور زمان آماده ورود به جامعه میشود. و انسان برای حفظه جان خویش و تأمین نیازهای خود و حفظه صیانت نسل خود، به همیاری، کمک و ارتباط با هم نوعانش نیازمنداست. به طورتفصیلی زبانزدهای این بخش را میتوان به چندین گروه تقسیم کرد:
1- تقسیم‏بندی خانواده‏ها به سببی و نسبی .
2- تقسیم‏بندی خانواده‏ها به خویشاوندی، غیرخویشاوندی.
3- تقسیم‏بندی خانواده‏ها به خانوادههای باز، بسته.
4- تقسیم‏بندی خانواده‏ها به دارا و ندار .
5- زبانزدهایی که خویشاوندی تنی و ناتنی را بیان میکند.
6- زبانزدهایی که محور جانشینی و جایگزینی مطبوع، نامطبوع دارند.
7- چگونگی نگرش به زن بابا، نامادری، ناپدری، شوهرننه.
8- بیان دوگانگی میان قول و عمل.
9 – عدم توانایی در تصمیم‏گیری درست یا نادرست.
4-2-3 زبانزدهای فرهنگی اجتماعی با رویکرد خانواده
( پئر و مارَ دیل به زَای بند ، زاکَ دیل به سَک .
دل پدر و مادربه سوی بچهاش است ، ولی دل فرزند به طرف دیگری تمایل دارد.
Pe:r o mār dil be zay bande zākə dil be sak.
– این زبانزد اشاره به کانون گرم خانواده دارد. تمام دغدغه والدین به سوی فرزند معطوف است در حالی که فرزند به دلیل عدم تجربه، دلش به سمت دیگری متمایل است. یک طرف ایثار و از خودگذشتگی، مهربانی، طرف دیگر قدرناشناسی، پاسخ ناشایست.