دانلود تحقیق در مورد ادبیات عامیانه و اخلاق اجتماعی

دانلود پایان نامه

– «الغیبتُ اَشّدَ ِمن الِزّناء .»
– عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگرنیکم و گربد تو برو خودرا باش هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت
(دیوان حافظ)
– این زبانزد قداست انسان را حتی بعد از مرگ بیان میکند و توصیه میکند که بعد از مرگ همنوع خود، نباید وی را به بدی یاد بکنی.
4-1-5 زبانزدهایاخلاقیبارویکرد اخلاق اجتماعی
( بومُردَه گو، تراز نَدارَه. گاو مرده تراز ندارد.
bu murdə go tərāz nedarə.
– این زبانزد در جایی کاربرد دارد، که شخص با رفیق خودش بر سر چیزی با هم به توافق میرسند، و تعهد میکنند در صورت تحقق آن عمل به قول یکدیگر وفا کنند؛ در این اثناء، رفیق آن شخص از قولی که داده بود بر میگردد.
– نوعی حاشا کردن، زیرقول زدن.
– شتر دیدی، ندیدی.
( شَأل بُوگوتَه: خُومُردن خُورَه غَم نیه ، مُردُومَ چُو فکُون، چُوفکون، مَرهَ غَمه .
شغال گفت: غم مردن خود را ندارم ، از بگو مگوی مردم غمگینم.
šaāl bugutə: xu mordan xurə qəm niyə mordomə xu fokun , xu fokun mərə qəmə.
– این زبانزد تمثیل فراموش شدهای را به تلویح بیان میکند، که ریشه در فرهنگ و ادبیات عامیانه دارد که از گذشتگان سینه به سینه نقل گردید گاهی این افسانهها و داستانها از زبان حیوانات بیان میشود، تا برای شنونده ملموستر باشد.
از آنجایی که شغال حیوان مکار و حیلهگر است چون به دام بیافتد برای نجات جان خود از هر حیله و شگردی استفاده میکند، یکی از آنها این است که خود را به مردن میزند. اشخاص برای این که مطمئن شوند که شغال مرده است یا نه، چوب را به پشت و پهلو آن فرو میکنند تا بدین وسیله از مردن شغال یقین حاصل کنند.
– این زبانزد تعریضی به انسانها دارد، این که شخصی پشت سر شخص دیگری بد او را بگوید که غیبت محسوب میشود و در دین مبین اسلام مورد مذمت است.
( سُفَره بداری، بَرار و خاخور فراوانه. اگر سفره داشته باشی، برادر و خواهر زیادنند.
sofrə bedāri beraru xāxur fərāvānə.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه توسعه پایدار شهری و موقعیت جغرافیایی

– این زبانزد می گوید، گشاده دستی، آقایی، دارا بودن است. بذل و بخشش در آموزه دینیمان بسیار سفارش شده است، کسانی که تمکن مالی دارند لازم است مقداری از آن انفاق نمایند.
گاهی افراد فرصت طلبی هستند که هم و غّم شان استفاده از مال و منال دیگران است. آدمهای ریزهخوار و تنبل در جامعه مورد مذمت قرار میگیرند.
– این دغل دوستان که می بینی مگسانند دور شیرینی