دانلود تحقیق در مورد آب و هوا و پیشرفت

دانلود پایان نامه

ta čumāq varzā sərə nuxurə xu račə nəšə.
[ تحکم در کار گاهی اوقات باعث پیشرفت کار میشود]
( تلارَی خُوش آب و هوایَه بی آب و دوُنُه.
بالای خانه آب و هوای خوبی دارد ولی بدون آب و غذا است.
Telāray xoš ābo havāyə bi ābo dono.
[ صرف داشتن یک چیز ایده آل ، شکمی را سیر نمیکند]
( تورش تَره ، بَچَش بیدین ، نمک دَره . خورشتِ ترش تره را، مزه کن ببین نمک دارد یا نه؟
turša təra bečaš bedin nəmak dara.
[ قبل از هر کاری اطراف آن را به دقت نگاه کن]
( تُو بُو شُو تی کَچا بَرَس برو ابریشم خودت را تاب بده.
tu bušu ti kača baras.
[دخالت کردن در کار دیگری ]
( تورشه کونوس به دار نمانَه. ازگیل ترش نیز روی درخت باقی نمیماند.
turšə kunus bə dār nəmānə.
[ هرچیزی تاریخ مصرف دارد]
( تی لافند فارس بچر! به اندازه ریسمان خودت چرا بکن.
ti lāfand farəs bečər.
[ از حد و حدود خودت تجاوز نکن]
( تی چُوم وُزی ، تی نَام نُوزی . چشمت کور شود اما آبرویت نرود.
ti čum vozi ti nam nozi.
( تی مورغانه همساده شینه ، تی کت کتاز امی شینه .
تخم مرغ تو متعلق به همسایه است، آوازش به ما میرسد.
ti murqānə hamsādə šinə ti kat katāz ami šinə.