دانشگاه فردوسی مشهد

ه و برای اجرا در کلاس درس آماده می‌گردد.
کــــــــــــاربــــــــــــرگ ۷: انتخاب و طراحی شیوه‌ها

جدول (۴-۱۰). شیوه های انگیزشی و نحوه محقق شدن آن
شیوه‌های انگیزشی
نحوه محقق شدن شیوه‌های انگیزشی
بخش مقدماتی

بهبود اسلایدها (ارتباط، اطمینان و رضایت)
تحلیل محتوای اسلایدها و متناسب سازی اسلایدها از نظر ظاهر و محتوا.
استفاده از سوالات باز پاسخ (توجه، ارتباط)
در ابتدای شروع درس استاد برای جلب توجه دانشجویان سوالی باز پاسخ در ارتباط با درس از ایشان پرسیده شد.
بیان اهداف در اسلاید (توجه، اطمینان)
در ابتدای اسلایدهای موجود اهداف بیان شده بود و استاد با نشان دادن این اهداف را بیان می‌نمود.
چیدمان صندلی‌های کلاس به شکل u ( توجه)
تحقق تعاملات چهره به چهره دانشجویان با استاد و دانشجویان با یکدیگر.
شروع کلاس

استفاده از پیش آزمون یادگیری (ارتباط)
استاد قبل از شروع تدریس برای اطلاع از دانش پیشین فراگیران از ایشان پیش آزمون به عمل آورد.
تعریف انتظارات از فراگیران به طور واضح (اطمینان)
آن چه مورد انتظار بود در قالب هدف رفتاری در ابتدای تدریس ارائه می‌شد.
تاکید استاد مبنی بر اینکه طی کردن این درس آسان است (رضایت)
استاد در حین تدریس بیان می‌نمود که تجربه نشان داده که دانشجویان موفق به پاس کردن این درس می‌شوند.
تحلیل فراگیران قبل از شروع درس (ارتباط)
استفاده از پرسشنامه علایق فرد ، پرسشنامه نگرش قبل از شروع کلاس
شرح جلسه قبل از شروع تدریس
با استفاده از نموداری که در اسلاید بود رئوس مطالب را به شکلی مختصر بیان می‌نمود که قرار است این مباحث تدریس شود .
در طی تدریس

استفاده از سبک‌های یادگیری متناسب با یادگیری فراگیران (ارتباط و رضایت)
سبک‌های یادگیری فراگیران سنجیده شد و بعد مطابق این سبک ترجیحی تدریس آغاز گردید. مثلا چون اکثر فراگیران سبک جذب کننده داشتند از یکی از روش های ترجیحی مطابق با این سبک یعنی روش تدریس بارش مغزی استفاده می نمود.
ترکیب تجارب فراگیران در مثال‌هایی که زده شد اطمینان)
استاد از دانشجو می‌خواست که اگر مثالی مطرح می‌کنند از تجربه و خاطرات شخصی خودشان استفاده کنند. به عنوان مثال اگر کسی خاطره‌ای از روزی که برای اولین بار سخنرانی نمود بیان نماید.
استفاده از نام فراگیران (اطمینان)
به دلیل تعداد زیاد دانشجو برگه‌ای حاوی نام فراگیران در جلوی ایشان قرار گرفت.
ترکیب علایق با اهداف فراگیران در مثال‌هایی که زده شد (اطمینان، رضایت و توجه)
برای مثال در روش تدریس نمایش علمی از مثال هایی استفاده می شد که جزء تجارب خود افراد بود.
بیان اهداف آموزشی دقیق برای فراگیران(اطمینان و رضایت)
استاد قبل از شروع هر جلسه اهداف دقیق آموزشی را که در اسلایدهای طراحی شده آورده شده بود برای فراگیران تشریح می‌نمود (پیوست ۱۳).
در اختیار گذاشتن ابزار نوشتن برای فراگیران (اطمینان)
در طی کلاس دانشجویان هنگامی که دانشجویان می‌خواستند موقعیت فردی که ایفای نقش می‌کند را نقد کنند برگه‌هایی در بین ایشان توزیع گردید.
ادامه جدول (۴-۱۰). شیوه های انگیزشی و نحوه محقق شدن آن
استفاده از نمونه در کلاس درس برای توضیح بهتر مواد آموزشی (توجه، رضایت)
استاد از دانشجویان خواست تجارب معلمان و اساتید قبلی خود را در زمینهاین روش تدریس بیان کنند. به عنوان مثال در قسمت روش نمایش علمی دانشجویان به بیان چگونگی تدریس معلم در درس حرفه و فن پرداخت.
استراحت و خستگی بعد از تدریس بخش پیچیده‌ای از مواد آموزشی (رضایت)
بعد از تدریس بخش‌هایی از درس حذف شد، استاد به پیشنهاد دانشجویان به ایشان وقت استراحتی می‌داد.
بحث گروهی در کلاس (ارتباط، اطمینان، توجه).
این کلاس ۲۵ نفره به گروه‌های ۵ نفره تقسیم گردید و انجام تکلیف توسط دانشجویان که یک سخنرانی واقعی یا فرضی را نقد نمایند و ۵ مورد آن را بر روی کاغذ یادداشت نمایند.
استفاده از تماس چشمی برابر برای دانشجویان(اطمینان)
چون چیدمان کلاس یو شکل بود استاد و دانشجو می‌توانستند تماس چشمی برابری را با استاد و دانشجویان بیشتری داشته باشند.
تعامل بیشتر و مناسب‌تر استاد با دانشجویان
چون تعداد افراد کلاس کمتر شده بود تعامل و صمیمیت بیشتر بین استاد و دانشجو به وجود آمد.
تاکید بیشتر بر نکات اصلی درس با استفاده از حرکات دست استاد (اطمینان و توجه)
استاد فن برقراری ارتباط مؤثر تر به‌خاطر چیدمان کلاس از حرکات به شکل مناسبی استفاده می‌کرد.
استفاده از مثال و حکایت کوتاه که کاملاً برای دانشجویان ملموس بود( توجه و رضایت).
استاد درس و دانشجویان از مثال‌های عینی استفاده می‌کردند مثلاً در مورد ویژگی‌های یک سخنران معروف
تایید نظرات دانشجویان و استفاده از تشویق(رضایت، توجه، اطمینان)
گفتن احسنت و یا امروز پیشرفت خوبی داشتید و حتی اگر کسی نظری عالی می‌داد توسط دانشجویان دیگر با کف زدن تشویق می‌شدند.
استفاده از تجارب عینی و شخصی دانشجویان در ارتباط با محتوای درس(اطمینان)
دانشجویان می‌توانستند آزادانه در ارتباط با محتوای درس تجارب خود را بیان کتتد مثلاً یکی از دانشجویان که مربی والیبال بود در مورد روش تدریس نمایش علمی مطالبی را در رابطه با مربیگری خود بیان کرد و دانشجویان د
ی
گر آن را نقد نمودند.
استفاده از تجارب عینی و شخصی استاد در ارتباط با محتوای درس (اطمینان)
استاد در مورد خاطرات شخصی خود در رابطه با تدریس نمایش علمی و یا سخنرانی مطالبی بیان می‌نمود.
حفظ تماس چشمی استاد و دانشجو برای اینکه دانشجو نظرش را بگوید یا سوال بپرسد( توجه، اطمینان، ارتباط)
وقتی دانشجویان و یا استاد سوال می‌پرسید تماس چشمی به منظور افزایش توجه حفظ می‌شد.
استفاده از سوال‌های چالش برانگیز در حین درس
(توجه، ارتباط).
به طور مثال استاد با سوال در مورد اینکه چرا در آموزش مهارت‌های عملی به عنوان نمونه بعد از گرفتن گواهی‌نامه نمی‌توان آن را در محیط واقعی به کار برد؟ ذهن فراگیران را در مورد روش تدریس نمایش علمی به چالش می‌کشاند.
تشکر از دانشجو هنگامی که نظراتش را بیان می‌نماید (رضایت و توجه).
استاد با تشویق‌های کلامی از دانشجویان که در مباحث کلاس مشارکت می‌نمودند قدردانی می‌کرد.

پایان کلاس
تشویق فراگیران به مطالعه بیرون کلاسی در رابطه با مباحث مربوط به درس (ارتباط، توجه)
از دانشجویان خواسته می‌شد در خصوص موضوعات کار گروهی خارج از کلاس نیز گفتگویی داشته باشند و نتیجه آن‌را مکتوب ارائه کنند.
انجام پس آزمون یادگیری متناسب با محتوای درس (ارتباط)
در پایان درس از دانشجویان آزمون کتبی تئوری شامل عینی، بررسی موردی و ایفای نقش به عمل آمد.
استفاده از کار گروهی در پایان کلاس(ارتباط)
۲۵ نفره به گروه‌های ۵ نفره تقسیم گردید و انجام تکلیف توسط دانشجویان که یک سخنرانی واقعی یا فرضی را نقد نمایند و ۵ مورد آن را بر روی کاغذ یادداشت نمایند.
مرحله هشتم: یکپارچه سازی با آموزش
این مرحله شامل طرح درسی است که نسبت به طرح درس‌هایی که در مدارس یا محیط های بزرگسال ارائه می‌شود، دارای ویژگی‌های متنوع زیادی است. :
کار برگ ۸: راهنمای درس به صورت مشروح برای ترم سه کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

جدول(۴-۱۱). طراحی درس مشروح‌ ترم سه کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱.عنوان درس:
روش‌و فنون تدریس

۴. راهبردهای کلی: رویکرد کلی، تدریس متناسب با سبک یادگیری و راهنمایی دانشجویان و نشست تعاملی نکته کلیدی درس می‌باشد.
۵. بازبینی راهبردهای انگیزشی درس
الف) حفظ راهبردها: انگیزه دادن به دانشجویان، با استفاده از تنوع رویکردها برای حفظ علاقه.
ب) افزایش راهبردی (برای سطوح انگیزشی که برای بهبود نیاز می‌باشد.

۲.عنوان واحد: روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم.

۳.فهرست درس: روش تدریس سخنرانی، روش تدریس نمایش علمی
اهداف رفتاری درس:
دانشجو بتواند تمام مراحل سخنرانی با تسلط کامل توضیح دهد. را توضیح دهد.

دانشجو حداقل ۵ نکته از نکاتی که سخنران ضمن سخنرانی به آن توجه نشان می دهد را بیان نماید.

دانشج باید با مشاهده نمونه ای از یک سخنرانی آن در حدود ۴ مورد نقد نماید.

دانشجو باید بتواند حداقل ۲ مورد از نکات قوت و ضعف روش نمایش علمی و روش سخنرانی را توصیف کند.

ادامه جدول(۴-۱۱). طراحی درس مشروح ‌ترم سه کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
۶.توالی اهداف متوسط یادگیری
۷.رئوس مطالب
۸.شیوه انگیزشی (فعالیت‌ها، خود ارزیابی و تست‌ها)
۹.شیوه‌های انگیزشی(فعالیت‌ها)طبقه بندی در چهار بعد توجه، ارتباط ، اطمینان و رضایت
۱۰.ارزیابی‌ها
۱۱.مواد
۱۲.زمان مورد نیاز
۱.۱شناسایی سطح عمومی علاقه
– روش تدریس سخنرانی
-مثال‌هایی از موضوعاتی در این زمینه.
-چیزهایی که برای انتخاب یک موضوع مورد علاقه در نظر گرفته شده.
-چیزهایی که در انتخاب یک همراه یا کار کردن مستقل برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

-پرسیدن مجموعه‌ای از سوالات درباره اینکه چگونه افراد اطلاعات را در مورد آن چیزی که به آن علاقه‌مند هستند به دست می‌آورند.
-توصیف پروژه برای آنان.
-سپس پرسیدن اینکه چگونه شناسایی می‌کنند یک سطح را که انان می‌خواهند درباره‌اش بیشتر بدانند.
–استفاده از مثال‌هایی که در زندگی روزانه وجود دارد: مانند اآوردن مثالی از رانندگی و مرتبط کردن آن با مباحث در روش نمایش علمی .
بدانند(توجه، ارتباط).

-مقایسه پژوهش مستقل برای فعالیت‌هایی مانند یک.

بازبینی موضوعات برای دامنه کفایت و سهولت.

اسلایدها
جلسه ۱:
۲۰دقیقه.
۲.۱.جمع آوری اطلاعات زمینه‌ای در سطح علاقه.
-منابعی از اطلاعات که آماده در دسترس بودن برای این فراگیران وجود دارد.
-راهنمایی برای چگونه جمع آوری کردن مواد.
-انواعی از چیزهایی که انان برای این واگذاری (انتساب) جمع آوری می‌کنند چیست و به چه مقدار است.
-توصیف راهنمایی برای جمع آوری اطلاعات.
-توصیف اینکه انواعی از موادی که انان باید جمع آوری کنند قبل از اینکه موضوع نهایی خود را بسازند چست.

از فراگیران بپرسید زمانی که می‌خواهند مطلب بیشتری را یاد بگیرند چه کارهایی را انجام می‌دهند. (توجه).

بازبینی فهرست در ارتباط با موضوع

جمع آوری اطلاعات.
مزیت:
گرفتن اطلاعات.
جلسه ۲:
۳۰دقیقه.
۳.۱.آماده کردن توصی
ف یک موضوع
-ویژگی‌ها و عناصر توصیفی موضوع.
-مثال‌هایی از تنوع مختلف سطوح موضوع
توصیف اینکه یک موضوع خوب چه گویه هایی دارد.
ارائه مثال‌ها.
داشتن تمرین عملی در برخی توضیحات.
آیا بخشی از گروه‌ها با هم کار می‌کنند.
ارائه بازخورد.
-نشان دادن مثال‌هایی از پروژه‌های قبلی (توجه و اطمینان).
مجاز بودن فراگیران در انتخاب موضوع دلخواهشان(توجه و ارتباط).
پرسیدن از فراگیران در رابطه با ربط داشتن مأموریت و وظایفشان با اهداف آینده‌شان (ارتباط).
بازبینی توصیف موضوع برای امکان سنجی و ارتباط با اهداف آینده.
مثال‌هایی از پروژه قبلی .
مزیت:
ملزوماتی برای بیان(گویه)خوب.
جلسه ۳::
۲۰دقیقه.

ادامه جدول(۴-۱۱). طراحی درس مشروح‌ ترم سه کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
۴.۱.آماده کردن یک طرح تحقیق.
عناصری از طرح پ.
زوهش خوب شامل فعالیت‌ها.
، شیوه‌ها و ضرب الاجل ها.
ارائه عناصری از یک طرح پژوهش.
پرسیدن اینکه چگونه مشابه جمع آوری اطلاعاتی که آماده‌اند انجام دهند (مشابه انتظار رسمی بیشتر و تمرکز بر آن).
پرسیدن برای آماده کردن یادداشت طرح پژوهش‌شان که ایشان در یک تکلیف آن را تمام کرده‌اند.
ایجاد شیوه های جایگزینی معنی دار برای اجرای اهدافشان.اجازه به هر گروه کوچک که به شیوه بارش مغزی بتوانند برای رویکردهای مطالعه و پروژهشان استفاده کنند.
بازبینی طرح پژوهشی در اصطلاح کفایت و امکان سنجی.
مزیت: راهنمایی‌ها و مثال ها از یک طرح پژوهش.

۵.۱.پذیرش مسئولیت افراد برای توصیف یادگیری و ضرب الاجل در حالی که با همکاری هم و یا با افراد بیشتری کار می‌کنند.
چگونه برای موفقیت افراد برنامه ریزی شود از جمله تنظیم و نگه داشتن مهلت، موانع و غلبه بر آن‌ها و ارتباط با شرکا.
-پرسیدن از فراگیر در مورد اینکه چرا برخی مواقع تمام نمی‌کنند ان چیزهایی که انان شروع کرده‌اند.

-پرسیدن از انان اگر ایشان بتوانند فکر کنند درباره آن چیزی که خواهند ساخت این وظیفه بیشتر مشکل است برای زمان‌هایی که وظایف کلاس و تکالیف معمولی است . فهرست کنید جواب‌ها را بر روی تخته سیاه.
-اوا فراگیران طرح پژوهش خود را بازبینی می‌کنند اگر انان بخواهند در آخرین فرصتان را اصلاح کنند و برای واقع بین بودن بیشتر پاسخگو باشند.
توصیف این‌که چه تحقیقات و تجربیاتی می‌تواند نشان دهد که به وجودید که این مشکل است برای اینکه برای برنامه بماند و این نوع از کار مستقل بماند(اطمینان).
-کمک به فراگیران برای اینکه چالش بیابند اما اهداف واقع بین به وسیله اینکه طرحشان و ایجاد بازخورد مفصل ایجاد کنند.(اطمینان).
-ایجاد ابزار خود ارزیابی که ایشان در فواصل طراحی در پروژه استفاده کنند(اطمینان).

خیرات