خلاقیت و نوآوری و عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

08/0
**72/14


86
000/0
5
زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.
88
06/4
89/0
09/0
**20/11
87
000/0
6
اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.
87
19/4
88/0
09/0
**56/12
86
000/0
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران
84
29/4
57/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد مهارت میان فردی و تاثیرات اجتماعی