خلاقیت و نوآوری و عملکرد مدیران

دانلود پایان نامه

213
000/0


5
زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.
216
17/4
89/0
06/0
**36/19
215
000/0
6
اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.
216
20/4
89/0
06/0
**76/19
215
000/0
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان
206
29/4
65/0
04/0
**44/28
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره مسئولیت انتظامی و تخلفات انتظامی