خلاقیت و نوآوری و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

06/0
**54/20
83
000/0
P≤05/0* P≤01/0**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره4ـ13، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (54/20=t) در سطح معناداری 01/0≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (000/0=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه در مؤلفه‌های «از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.» (59/16=t ؛ 000/0=sig)، «کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.» (22/19=t ؛ 000/0=sig)، «مدیریت زمان در اجرای امور دارد.» (69/17=t ؛ 000/0=sig)، «درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.» (72/14=t ؛ 000/0=sig)، «زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.» (20/11=t ؛ 000/0=sig) و «اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.» (56/12=t ؛ 000/0=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
4-2-4) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره 4-1-4 پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جدول شماره4ـ14 ارائه گردیده است.
جدول شماره 4ـ14 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان
ردیف
مؤلفه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای انحراف استاندارد
T
df
Sig
1
از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.
212
34/4
75/0
05/0
**02/26
211