خانواده و اطلاعات

دانلود پایان نامه

جدول 5-2- اطلاعات مربوط به شرایط خانوادگی پدر
اسم
سواد والدین
شغل پدر
درآمد
تعداد اعضا خانواده
محل زندگی
اعظم
بی سواد
کارگر
ضعیف
9
روستا
زینب
بی سواد
کشاورز
ضعیف
12
روستا
پروانه
بی سواد
کشاورز
ضعیف
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله فقهای امامیه و فقه اهل سنت