حضرت محمد و مسلمان

دانلود پایان نامه

متن حاضر:
بِحَمدٍ مِنَ الرَحمَنِ تَهتُم وَ مَا تُهنَا
(الأمین، 1403هـ، ج9: 268)
فَقُلنَا إِذَا أَنتُم إمَامُ إِمامِکُم
ترجمه: ما به آنها گفتیم: در این صورت شما امام امام خود هستید، شما سرگردان شدید و ما سرگردان نیستیم.
متن حاضر:
فَوِلاهُم فَرضٌ مِنَ الرَّ
حمَنِ فِی القُرآنِ وَاجِبِ
(همان: 270)
ترجمه: مهر آنان بر هرمسلمانی فرض و دوستی ایشان در قرآن بر همه واجب آمده است.
متن غایب:
وَمَا یَأْتِیهِم مِّن ذِکْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ ﴿شعراء/5).
ترجمه: و هیچ تذکر جدیدى از سوى [خداى] رحمان برایشان نیامد جز اینکه همواره از آن روى برمى‏تافتند.
عملیات بینامتنی: با دقّت و امعان نظر در آیهی فوق چنین به نظر میرسد که کفّار و مشرکین آنقدر در شرک خود پا برجا هستند که هیچ رسالت الهی یا آیهی جدیدی که از ناحیهی رحمتِ الهی نازل شود و حاوی خیر و صلاح آنها باشد، در ایشان اثری ندارد و باز هم اعراض میکنند چون اعراض از یاد خدا و استمرار بر تکذیب هیچ روزنهی امیدی برای هدایت آنها باقی نگذاشته است. عبدی کوفی در این دو بیت و ابیات مشابه، که واژهی «الرحمن» را که نام اسلامی خداوند است را ذکر کرده که در بررسی روابط بینامتنی با کلام و حی رابطه از نوع علم یا شخصیت شکل گرفته است.
متن حاضر:
أَشهَدُ بِاللهِ لَقَد قَالَ لَنَا
مُحَمَّدٌ وَ القُولُ مِنهُ مَا خَفَی
(الأمین، 1403هـ، ج9: 269)
ترجمه: خدا را شاهد میگیرم حضرت محمد(ص)، به ما فرمود در حالیکه فرمایش ایشان بر کسی مخفی نبود(علنی آن را بیان فرمود).
متن حاضر:
لَقَد هَدَّ رُکنِی رُزءُ آلِ مُحَمَّدٍ