جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد

) جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد :

گردشگری صنعتی پیچیده با روابط میان بخشی گسترده است . صنعتی که تنوع بسیاری در حوزه های فعالیت آن مشاهده می شود و با طیفی گسترده از فعالان ، بازیگرن و تصمیم گیران مواجه است .این تنوع در گروه های مختلف کسب و کار به تنوع و پیچیدگی خاصی درباره نیازها ، اهداف و فضای کسب و کار ایشان منجر می شود . صنعت گردشگری بین المللی از بزرگترین بنگاه های چند ملیتی تا بنگاه های بسیار کوچک و متوسط اندازه از قبیل هتل ها و رستوران های زنجیره ای بین المللی و کسب و کارهای کوچک تولید صنایع دستی یا عرضه مواد غذایی به گردشگران را شامل می شوند . وقتی در دهه 1990 میلادی اظهار می شود که چون این گردشگر است که از اقصی نقاط جهان برای بازدید به سرزمین شما پا می گذارد پس بنگاه کوچک یا متوسط ، به گونه ای به اقتصاد جهانی پیوند می خورد .گستردگی فعالیت ها و ارتباطات بین بخشی سبب شده که از گردشگری بتوان با تعبیر لکوموتیو رشد یاد کرد و حضور بنگاه های کوچک و متوسط (  SME )[1] به طرح ایده نقش قابل ملاحظه گردشگری در مبارزه با فقر دامن زده است . از سوی دیگر چون بسیاری از منابعی که در این صنعت به کار گرفته می شود ، در واقع فارغ از هزینه بدان وارد شده اند ( محیط های طبیعی ، سواحل ، جاذبه های فرهنگی … ) . از جمله سرمایه های این صنعت به شمار می روند و طرح این ادعا که هزینه سرانه سرمایه گذاری جهت اشتغال در گردشگری از بسیاری از فعالیت های دیگر کمتر است ، چندان دور از ذهن نخواهد بود .با این وجود این صنعت به شدت تحت تاثیر متغرهای برونزای غیر اقتصادی قرار دارد و از حوزه های سیاست ، مسائل اجتماعی و تحولات اقلیمی تاثیر می پذیرد .اقتضای واقع گرایی است که بپذیریم صنایع بدون آلودگی ( مانند دود ) وجود خارجی ندارد و نمی توان چنانچه بسیاری علاقه مندان به گردشگری بر آن اصرار دارند ، این فعالیت ها را فارغ از هزینه و آثار خارجی منفی قلمداد کرد و همچنین شایسته است تا بپذیریم گاه در خصوص منافع اقتصادی آن دقت کافی مبذول نشده و در قیاس با آن ها که این منافع را کمتر از حد برآورد می نمایند ، گروهی نیز هستند که آثار منفی اقتصادی مشاهده شده و یا برخی منافع ظاهری که تجلی واقعی چندانی ندارند را از نظر دور داشته اند . آثار منفی و محدودیت هایی که البته با مدیریت صحیح قابل کنترل و مهار هستند .( www.donya e eqtesad.com)

[1] Small and medium _ sized enterprise