تعیین نیازهای آموزشی و مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

معیار
رهیافت سنتی
رهیافت ارزشیابی 360 درجه
هدف
بازخور بر اساس گذشته ارائه می شود.
بر اساس نیازهای توسعه ی رفتار و عملکرد از دیدگاه های مختلف، فراهم می آورد.
منابع اطلاعات
مدیر/ سرپرست
ارزشیابی کنندگان چندگانه: همکاران، زیردستان، خود فرد، مشتریان، عرضه کنندگان گزارش های سطوح بالا و پایین
شناخته بودن ارزیابی کنندگان
بازخورد بدون نام
بازخور به وسیله ی گروه ارزیاب جمع آوری می شود، بازخور فردی برای دریافت کنندگان ناشناس است.
محتوای بازخور
گزارشات در مورد عملکرد بر نتایج واحد کاری مبتنی است.
گزارشات در مورد رفتار بر اساس عملکرد واحد کاری و ابعاد توسعه صورت می گیرد.
معیار
رهیافت سنتی
رهیافت ارزشیابی 360 درجه
روش های ارزیابی
مقیاس های ارزیابی: مقیاس های لیکرت و ارکان رفتاری با پژوهش های کیفی، ترکیب می شود.
امقیاس های ارزیابی: مقیاس های لیکرت، اکثر فرایندهای 360 درجه تنها داده های کمی را جمع می کنند.
ارتباط با سایر تصمیمات مدیریت منابع انسانی
ارزیابی عملکرد اغلی با پرداخت پاداش، ارتقاء، طراحی شغل، انتقالات، آموزش و توسعه در ارتباط است.
تنها در زمینه ی تعیین نیازهای آموزشی و توسعه و همجنین در زمینه ی بررسی مباحث مسیر شغلی کاربرد دارد.
نقطه ی تمرکز
تمرکز بر ارزیابی افراد، پذیرش تصمیمات مدیران، اختیار بالا به پایین.