تصمیم گیری و نظرات

دانلود پایان نامه

000/0
3
تصمیم گیری به هنگام می‌کند (در مواقعی که لازم است).
216
27/4
87/0
05/0
**36/21
215
000/0
4
در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند.
212
16/4
98/0
06/0
**07/17
211
000/0
5
توانایی تفکر و عمل به شیوه‌ای بدیع دارد و از ایده‌های جدید در تصمیم گیری استقبال می‌کند.
212
16/4
89/0
06/0
**09/19
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد سطح آمادگی جسمانی و چاقی و اضافه وزن