تصمیم گیری و اطلاعات

دانلود پایان نامه

با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم گیری می‌کند.


86
04/4
94/0
10/0
**27/10
85
000/0
3
تصمیم گیری به هنگام می‌کند (در مواقعی که لازم است).
88
04/4
98/0
10/0
**99/9
87
000/0
4
در تصمیم گیری از مشورت و نظرات افراد دیگر استفاده می‌کند.
87
03/4
82/0
08/0
**66/11
86
000/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اشتراک لفظی و حرکت طبیعی